Οικονομία

ΑΣΕΠ: Νέα ευκαιρία για διορισμό στο υπουργείο Δικαιοσύνης

intime intime
Ανακοίνωση για την διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 6Κ2018.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καλυφθούν με αναπλήρωση οι κενές θέσεις που προέκυψαν μετά την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων για τους κλάδους ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ λόγω και της μη αποδοχής του διορισμού εκ μέρους κάποιων υποψηφίων, καλούνται να υποβληθούν σε Υγειονομικές εξετάσεις οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση πίνακα με την ονομασία «Αλφαβητικός πίνακας επιλαχόντων υποψηφίων που καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις ενόψει αναπλήρωσης θέσεων». Ο πίνακας αυτός έχει αναρτηθεί και στα Καταστήματα (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) του Α.Σ.Ε.Π..

Ειδικότερα, καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερών ήτοι από 21 Νοεμβρίου 2023 έως και 11 Δεκεμβρίου 2023 να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Προκήρυξη 6Κ/2018
Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση «δελτίο υγειονομικής εξέτασης», κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες σε αυτό οδηγίες.

Τονίζεται ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2023 και όχι πριν από τη 12η Σεπτεμβρίου 2023.

Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 21/11/2023 έως και 11/12/2023), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι υποψήφιοι κριθεί ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες [άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες), άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες), δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια) και δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια)].

Ο αλφαβητικός πίνακας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης εδώ