Οικονομία

Συμπληρωματικά αποτελέσματα για το voucher ανέργων στον παραγωγικό τομέα

Συμπληρωματικά αποτελέσματα για το voucher ανέργων στον παραγωγικό τομέα
Συμπληρωματικά αποτελέσματα για το voucher ανέργων στον παραγωγικό τομέα Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του για τη συγκρότηση του Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφελουμένων της Β' Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των Ωφελουμένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση«Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher)ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β' της οικονομίαςμε υποχρεωτική απασχόληση», [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744], για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν θα ενημερωθούν με άλλο τρόπο εγγράφως ή ατομικά.

Οι πίνακες κατάταξης του «Μητρώου Ωφελουμένων» καταρτίστηκαν, σύμφωνα με το κεφ. 3 παρ. E της Β' Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αφού ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών και το πλήθος των αιτήσεων των Ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα Ωφελουμένων.

Κάθε Ωφελούμενος [Τεχνίτης ή Διπλωματούχος Μηχανικός] που περιλαμβάνεται στο «Μητρώο Ωφελουμένων» είναι δικαιούχος επιταγής κατάρτισης [voucher], την οποία θα πρέπει να παραλάβει μόνο αυτοπροσώπως από τα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα [Γραφείο Υποδοχής, Νίκης 4, 1ος όροφος] ή από το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ, δηλαδή από όπου ο ίδιος έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του.
Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα γίνεται από 3 Νοεμβρίου 2014 έως 2 Δεκεμβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00 και σύμφωνα με το κεφ. 6.2.3 της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης, κάθε Ωφελούμενος θα πρέπει :
Α) να επιδείξει υποχρεωτικά την Αστυνομική του Ταυτότητα ή διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης συμμετοχής που αναφέρει τον ΚΑΥΑΣ.
Β) να προσκομίσει υποχρεωτικά αντίγραφο του εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης), καθώς και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου του, με τα στοιχεία λογαριασμού του (IBAN& Κατάστημα Τράπεζας).
Κάθε Ωφελούμενος που θα παραλάβει την προσωπική επιταγή κατάρτισής του αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει δηλώσει με την αίτησή του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει το ΚΕΚ και το αντικείμενο που επιθυμεί να καταρτιστεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο ΚΕΚ» και σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες.

Δείτε εδω τα αποτελέσματα

NETWORK