Πολιτική

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
Σε δημόσια διαβούλευση έως την 8η Νοεμβρίου 2023 τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο».

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/784 συμπληρώνει προγενέστερα ενωσιακά νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, που αφορούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ειδικότερα του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, όπως η Οδηγία 2000/31, η Οδηγία 2017/541 και η Σύσταση 2018/334 της Επιτροπής.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της ψηφιακής αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας την κατάχρηση από τους τρομοκράτες των δυνατοτήτων που τους παρέχει το διαδίκτυο για τρομοκρατικούς σκοπούς (διάδοση μηνυμάτων, εκφοβισμός, στρατολόγηση και διευκόλυνση διεξαγωγής τρομοκρατικών επιθέσεων) και συμβάλλοντας στην επίτευξη της δημόσιας ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση.

Ειδικότερα:

  • Καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας για τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου.
  • Ορίζονται οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την έκδοση εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου.
  • Προβλέπεται εθνική Αρχή εποπτείας της εφαρμογής των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας για τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, καθώς και οι αρμοδιότητές της.
  • Δημιουργείται μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας (που αποτελεί ελληνική καινοτομία και πρωτοβουλία), καθώς και αρχείο εντολών αφαίρεσης.
  • Θεσπίζεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό.
  • Τίθεται ένα πλαίσιο υποχρεώσεων διαφάνειας από τις αρμόδιες εθνικές αρμόδιες αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως υπεύθυνο για τη συλλογή στοιχείων περί της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού και της αποστολής στοιχείων σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.