Οικονομία

Ασφαλιστικές εταιρείες: Τι αλλάζει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

Ασφαλιστικές εταιρείες: Τι αλλάζει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής
Ειδικές ρυθμίσεις για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, το οποίο προστατεύει τους ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής του εταιρείας, κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τα διαθέσιμά του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής θα επενδύονται σε χαμηλού κινδύνου στοιχεία ενεργητικού με μεγάλη διαφοροποίηση ή θα διατηρούνται ως ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα αποδίδουν τις εισφορές στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής ένα μήνα μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου, ανεξαρτήτως αν έχουν εισπραχθεί. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές θα προσαυξάνονται με το επιτόκιο υπερημερίας.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής θα μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση των διαθεσίμων σε εξωτερικό διαχειριστή με στόχο την ασφάλεια, ρευστοποίηση και διασπορά των επενδύσεων.

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων και ο ετήσιος ισολογισμός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Εγγυητικού, αντί για την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής:

«Επένδυση κεφαλαίων Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και δημοσίευση έκθεσης πεπραγμένων και ισολογισμού - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 10 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 3867/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), περί απόδοσης εισφορών υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ένα (1) μήνα μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδίδουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής τις εισφορές που αναλογούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνήψαν ή ανανέωσαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ανεξάρτητα από το αν οι εισφορές αυτές έχουν εισπραχθεί ή όχι. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, η εισφορά προσαυξάνεται κατά το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει. Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου επενδύονται, εξαιρουμένων των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής δύναται να ανατίθεται με σύμβαση η διαχείριση των ανωτέρω διαθεσίμων, εν όλω ή εν μέρει, σε διαχειριστή για την τοποθέτησή τους, με κριτήρια την ενίσχυση της ασφάλειας των διαθεσίμων, τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης και την επαρκή διασπορά των τοποθετήσεων. Η επενδυτική πολιτική του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η ακόλουθη: α) Τα διαθέσιμα του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής επενδύονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει χαμηλό κίνδυνο και επαρκή διαφοροποίηση, β) τα διαθέσιμα του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής τηρούνται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής σε ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις ή επενδύονται σε στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3867/2010, η φράση «στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ)» αντικαθίσταται από τη φράση «στην ιστοσελίδα του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 45 «3. Η Διαχειριστική Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής την ετήσια έκθεση Πεπραγμένων και τον ετήσιο Ισολογισμό του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.».