Οικονομία

Και επίσημα υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων - Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Και επίσημα υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων - Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ασφάλιση ένταντι φωτιάς, πλημμύρας και σεισμού όλων των μεγάλων επιχειρήσεων. Προάγγελος και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε επικίνδυνες για φωτιά και πλημμύρα περιοχές.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θέτει από σήμερα, Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, και ώρα 20:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.

Υπόχρεες για ασφάλιση είναι οι επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτές ασφαλίζονται υποχρεωτικά έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

Η ασφάλιση καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον κίνδυνο από υλικές ζημιές που προκαλούνται από κινδύνους της παρ. 1 στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, τα μέσα παραγωγής και τα αποθηκευμένα προϊόντα, και για ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας του συνόλου του παραπάνω ενεργητικού.

Εάν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του παρόντος, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην υπόχρεη επιχείρηση. Η υπόχρεη επιχείρηση οφείλει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου, να συμμορφωθεί με την υποχρέωση της παρ. 1, διαφορετικά το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Οι υπόχρεες σε ασφάλιση επιχειρήσεις εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για υλικές ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία της παρ. 2 από την επέλευση των κινδύνων της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής συνδρομής.

Δείτε όλο το σχέδιο νόμου ΕΔΩ