Οικονομία

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για προσλήψεις με πενταετή θητεία

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για προσλήψεις με πενταετή θητεία
Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με πενταετή θητεία.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.