Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις προσλήψεις

ΔΕΔΔΗΕ: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις προσλήψεις
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων για θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών ΠΕ και πτυχιούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών ΤΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και οι πίνακες απορριπτέων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 1/2022 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

Για τις λοιπές ειδικότητες απασχόλησης της προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.