Ελλάδα

Ακαθάριστα οικόπεδα: Χάος με τις καταγγελίες και τα πρόστιμα

Ακαθάριστα οικόπεδα: Χάος με τις καταγγελίες και τα πρόστιμα Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για τα ακαθάριστα οικόπεδα επιβάλλονται πρόστιμα.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για τα ακαθάριστα οικόπεδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται πρόστιμα.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:
1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
6. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Υποχρεώσεις - Μέριμνα δήμων
Η μέριμνα των δήμων περιλαμβάνει ιδίως την ενημέρωση των υπόχρεων έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους για το περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού με κάθε πρόσφορο μέσο, την εξέταση σχετικών καταγγελιών, την αυτεπάγγελτη αυτοψία στο πλαίσιο της διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Κυρώσεις - Αυτεπάγγελτος καθαρισμός
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ο οικείος δήμος επιβάλλει ή καταλογίζει αντίστοιχα στον/στους υπόχρεους:
- Πρόστιμο πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.
- Δαπάνη αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.
Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

To πρόστιμο και η δαπάνη αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικές περιπτώσεις άρσης του κινδύνου με αυτεπάγγελτο καθαρισμό
Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο οικείος Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής, υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων για την άρση του κινδύνου.

Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης διαδικασίας ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός για την άμεση άρση του κινδύνου.

Ο οικείος Δήμος μετά την έκδοση της βεβαίωσης συνδρομής υψηλού κινδύνου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου για την άρση του κινδύνου με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον απαιτηθεί.

Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.