Οικονομία

Έρχονται προσλήψεις μονίμων τηλεφωνητών στο Δημόσιο - Ποιοι προκρίνονται

Έρχονται προσλήψεις μονίμων τηλεφωνητών στο Δημόσιο - Ποιοι προκρίνονται Έρχονται προσλήψεις μονίμων τηλεφωνητών στο Δημόσιο - Ποιοι προκρίνονται
Έρχονται προσλήψεις μονίμων τηλεφωνητών στο Δημόσιο - Ποιοι προκρίνονται Το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του κάνει γνωστό ότι οι φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, ορίζεται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης, απόφοιτοι των Σχολών Τηλεφωνητών, κυρίως απασχολούνται σε τηλεφωνικά κέντρα φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Όπως είναι προφανές σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων που κενώνονται ή συνιστώνται ανήκει στην αρμοδιότητα του οικείου φορέα και ως εκ τούτου, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις που υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν, το Υπουργείο καλεί έως τις 29/02/2016, οι δημόσιες υπηρεσίες να ενεργήσουν, ώστε οι θέσεις αυτές να πληρωθούν με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, καθώς και βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς προσλήψεων που υπάρχουν απο τις μνημονιακές δεσμεύσεις ενώ οι υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν τις παραπάνω θέσεις ώστε να προωθηθούν στην αρμόδια Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 και να προχωρήσει η έγκριση τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ είναι θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με προβλήματα όρασης, να ζουν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και είναι καθήκον όλων να συμβάλλουν στην εξασφάλιση απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προβλήματα που κατά τόπους είναι και πιο έντονα.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ο.Α.Ε.Δ. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι προσλήψεις ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως την 31η .12.2016.