Οικονομία

Προσλήψεις στον Δήμο Δράμας - Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Προσλήψεις στον Δήμο Δράμας - Μέχρι πότε οι αιτήσεις
Αφορά στην πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 17 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη και να την υποβάλουν, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, από ώρα 07.00π.μ. έως 15.00μ.μ., τηλ. 2521047022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης υπάρχει αναρτημένο στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Δράμας (Δημαρχείο Δράμας), του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Βεργίνας 218Α), καθώς και ηλεκτρονικά από το δικτυακό τόπο του Δήμου Δράμας www.dimosdramas.gr , από τον δικτυακό τόπο www.modd.gr (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.