Οικονομία

Μέχρι 10.000 ευρώ γλιτώνουν στις εισφορές 250.000 ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες το 2019

Μέχρι 10.000 ευρώ γλιτώνουν στις εισφορές 250.000 ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες το 2019
Λόγω της μείωσης του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια ασφάλιση από την 1η Ιανουαρίου αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν το 13,33% αντί το 20% του εισοδήματος τους και οι αγρότες το 12%.

Οι πλέον ευνοημένοι θα είναι επαγγελματίες με μεσαία και μεγάλα εισοδήματα, καθώς όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 7.032 ευρώ τον χρόνο οι εισφορές, μόνο για κύρια ασφάλιση, θα μειωθούν από 200 έως 4.690 ευρώ το χρόνο.

Για τον υπολογισμό των εισφορών θα ληφθεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση δραστηριότητας ελεύθερου επαγγέλματος και των καταβλητέων ανά περίπτωση εισφορών την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι πλέον δεν υπάρχει καμία έκπτωση και ο υπολογισμός θα γίνει στο 100% του ποσού. Η καταβολή χαμηλότερων εισφορών κατά 7 περίπου μονάδες θα οδηγήσει σε ανάλογη μείωση των μελλοντικών συντάξεων των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα υποστούν σταδιακές απώλειες έως και 40%, καθώς ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός βίος θα υπολογίζεται με εισφορά 13,3% επί του πραγματικού ετήσιου εισοδήματος.

Οι συντάξιμες αποδοχές που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής κύριας σύνταξης θα είναι μειωμένες, καθώς θα επανακαθορίζεται το πραγματικό εισόδημα, με βάση τις μειωμένες εισφορές. Σε κάθε περίπτωση οι ασφαλισμένοι διατηρούν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον ΕΦΚΑ, να επιλέξουν ανώτερη βάση υπολογισμού των ποσοστιαίων εισφορών από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλότερες αναλογικά συντάξεις.

Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται, αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης. Οσον αφορά τους αγρότες το ποσοστό της εισφοράς θα αυξηθεί σταδιακά στο 13,3%. Αναλυτικά το 2019 θα είναι 12%, το 2020θα φτάσει στο 12,67%, το 2021 στο 13% και το 2022 θα ανέλθει τελικά στο 13,3%. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα για τουςαγρότες εξακολουθεί να είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Νέες εισφορές για κύρια ασφάλιση

Ως ποσοστό με βάση το οποίο υπολογίζεται η εισφορά για την κύρια σύνταξη ορίζεται πλέον το 13,33% (όσο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση των μισθωτών και εργοδοτών στον ΕΦΚΑ), σε αντίθεση με το 20% που ίσχυε για το 2018. Η κατώτατη εισφορά για την κύρια σύνταξη θα είναι το ποσό των 117,2 ευρώ το μήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν άθροισμα εισοδήματος και εισφορών μέχρι 10.000 ευρώ οι εισφορές που θα κληθούν να καταβάλλουν το 2019 είναι οι ίδιες.

Για τους αγρότες ως ποσοστό με βάση το οποίο υπολογίζεται η εισφορά για την κύρια σύνταξη ορίζεται πλέον το 12% σε αντίθεση με το 18% που θα ίσχυε το 2019 με το προηγούμενο καθεστώς.

Για τους αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2019 καταργούνται οι εκπτώσεις που προβλέπονταν για την πρώτη 5ετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. Και αυτό γιατί η μηνιαία εισφορά καθορίζεται επίσης στο 13,3%, ήτοι χαμηλότερα από τις μέχρι πρότινος προβλεπόμενες. Ωστόσο, οι εκπτώσεις που ίσχυσαν τη διετία 2017-2018 εξακολουθούν να θεωρούνται ασφαλιστικές οφειλές και προβλέπεται η επιστροφή τους. Η εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη διατηρείται σε ποσοστό στο 6,95% του εισοδήματος όπως ήταν και το 2018. Η κατώτατη εισφορά που πρέπει να καταβληθεί είναι 40,73 ευρώ το μήνα για όλους τους ασφαλισμένους σε πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Αναλυτικά πόσα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μειώσεις του 2019 απεικονίζονται ως εξής:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα 9.032 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 400 ευρώ, ενώ με εισόδημα 30.032 ετήσιο όφελος 2.003 ευρώ.
2. Αγρότες με εισόδημα 8.022 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 481 ευρώ, ενώ με εισόδημα 14.022 ευρώ ετήσιο όφελος 841 ευρώ.
3. Δικηγόροι και μηχανικοί με εισόδημα 10.032 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 450 ευρώκαι με εισόδημα 30.032 ευρώ ετήσιο όφελος 2.491 ευρώ.
4. Γιατροί με εισόδημα 16.032 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 720 ευρώ και με εισόδημα 40.032 ευρώ ετήσιο όφελος 2.396 ευρώ.

Επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ

Υποχρεωτική είναι η καταβολή της ελάχιστης εισφοράς για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ. Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να πάρουν υψηλότερες επικουρικές συντάξεις ή εφάπαξ μπορούν να καταβάλουν προαιρετικά υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Η εισφορά για επικουρική σύνταξη ορίζεται σταθερά στο ποσό των 41,02 ευρώ το μήνα, ενώ για το 2018 ίσχυε το ποσοστό του 7% επί του συνόλου εισοδήματος και εισφορών. Η εισφορά για εφάπαξ ορίζεται σταθερά στο ποσό των 23,44 ευρώ, για το 2018 ίσχυε το ποσοστό του 4% επί του συνόλου εισοδήματος και εισφορών. Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να καταβάλουν σε δόσεις αναδρομικά τα ποσά που οφείλουν για την διετία 2017-2018, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 984,48 ευρώ για την επικουρική και 562,56 ευρώ για το εφάπαξ αντίστοιχα.

Παραδείγματα 

-Ελεύθερος επαγγελματίας με 20 έτη ασφάλισης έχει καθαρό φορολογητέο εισόδημα και εισφορές 7.000 ευρώ το 2018. Αντίστοιχο ήταν το 2017. Οι εισφορές που καταβάλει είναι 157,7 ευρώ/ μήνα για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη. Με τις αλλαγές από την 1/1/2019 θα πληρώνει την ίδια εισφορά 157,73 ευρώ.

-Βιοτέχνης με 40 χρόνια ασφάλισης έχει καθαρό φορολογητέο εισόδημα και εισφορές 50.000 ευρώ το 2018. Αντίστοιχο ήταν το 2017. Οι εισφορές που καταβάλει είναι 1.145,3 ευρώ/μήνα για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη. Με τις αλλαγές από την 1/1/2019 θα πληρώνει 861,2 ευρώ / μήνα. Ετήσιο όφελος 3.401 ευρώ.

-Δικηγόρος με 10 χρόνια ασφάλισης έχει καθαρό φορολογητέο εισόδημα και εισφορές 10.000 ευρώ το 2018. Αντίστοιχο ήταν το εισόδημά του και το 2017. Οι εισφορές που καταβάλει είναι 285,1 ευρώ/ μήνα για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και επικουρική – εφάπαξ. Με τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών από την 1/1/2019 θα πληρώνει 239,41 ευρώ / μήνα. Ετήσιο όφελος 548,3 ευρώ.

-Μηχανικός με 35 χρόνια ασφάλισης έχει καθαρό φορολογητέο εισόδημα και εισφορές 50.000 ευρώ το 2018. Αντίστοιχο ήταν το 2017. Οι εισφορές που καταβάλει είναι 939,23ευρώ / μήνα για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και επικουρική – εφάπαξ. Με τις αλλαγές από 1/1/2019 θα πληρώνει 661,14 ευρώ / μήνα. Ετήσιο όφελος 3.337 ευρώ.

-Γιατρός με 40 χρόνια ασφάλισης έχει καθαρό φορολογητέο εισόδημα και εισφορές 80.000 ευρώ το 2018. Αντίστοιχο ήταν το 2017. Οι εισφορές του που καταβάλει είναι 1.440,56 ευρώ/ μήνα για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και επικουρική – εφάπαξ. Με τις αλλαγές από την 1/1/2019 θα πληρώνει 989,4 ευρώ / μήνα. Ετήσιο όφελος 5.414 ευρώ.

-Αγρότης με 20 χρόνια ασφάλισης έχει καθαρό φορολογητέο εισόδημα και εισφορές 10.000 ευρώ το 2018. Αντίστοιχο ήταν το 2017. Οι εισφορές που καταβάλει είναι 146 ευρώ/ μήνα για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη. Με τις αλλαγές από την 1/1/2019 θα πληρώνει 111 ευρώ/ μήνα. Ετήσιο όφελος 420 ευρώ.