Οικονομία

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Εργασίας «αποκαλύπτει» το νομοσχέδιο

photo: Eurokinissi photo: Eurokinissi
Νέες μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργειου Εργασίας για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, που κατατέθηκε χθες στην Βουλή

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που κατατέθηκε χθες στην Βουλή ,συστήνονται 341 οργανικές θέσεις για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους.

Όπως υποστηρίζει το υπουργείο Εργασίας στο νομοσχέδιο, δεδομένης της αναστολής προσλήψεων προσωπικού κατά τα έτη της κρίσης και εν συνεχεία, λόγω των περιορισμών και των ανώτατων ορίων που τέθηκαν στις προσλήψεις, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και τα παραρτήματά τους, απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους.

Επιπλέον, λόγω της έλλειψης κενών θέσεων προσωπικού και προκειμένου να καλυφθούν όλως επείγουσες ανάγκες, οι οποίες συνίστανται στην παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, οι ως άνω φορείς προχώρησαν κατά διαστήματα στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Όπως τονίζει το υπουργείο Εργασίας στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τις ασφαλιστικές εισφορές, οι προσλήψεις θα γίνουν με σκοπό την αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των ανωτέρω, εξόχως σημαντικών για το κοινωνικό σύνολο, αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ταχείας ενίσχυσης των προαναφερομένων φορέων με μόνιμο προσωπικό.

Επίσης με τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι η κάλυψη των θέσεων, που συστήνονται θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, ενώ οι αντίστοιχες προκηρύξεις θέσεων θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι 28.2.2019.

Παράλληλα με γνώμονα την εξυπηρέτηση εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά, οι υπερήλικες, οι χρονίως πάσχοντες και οι άστεγοι, και με σκοπό τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των φορέω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικές ανάγκες που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, έως την πλήρωση των θέσεων με μόνιμο προσωπικό, λειτουργία των φορέων, ροβλέπεται η δυνατότητα απασχόλησης του υπηρετούντος κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε αυτά έκτακτου προσωπικού, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τους. Η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται για χρονικό διάστημα μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων για το διοριστέο τακτικό προσωπικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2019.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η απασχόληση του προσωπικού αυτού δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της απαγόρευσης των διαδοχικών συμβάσεων μεταξύ του ίδιου εργοδότη, αλλά και την απαγόρευση της υπέρβασης των 24 μηνών απασχόλησης του ΠΔ «Παυλόπουλου» και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης, με βάση την οποία προσλήφθηκαν.

Η κατανομή έχει ως εξής:
στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 286 θέσεις,
στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας 6 θέσεις,
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 15 θέσεις,
στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) 24 θέσεις,
στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) 10 θέσεις