Οικονομία

Προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών: Όλη η απόφαση για τις 1.500 προσλήψεις στην Πυροσβεστική, προσόντα, μόρια και δικαιολογητικά

Προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών: Όλη η απόφαση για τις 1.500 προσλήψεις στην Πυροσβεστική, προσόντα, μόρια και δικαιολογητικά
Εκδόθηκε σήμερα Μ. Δευτέρα και την παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika news η απόφαση με την οποία καθορίζονται όλα τα προσόντα, η μοριδότηση και τα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών

Να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει προαναγγείλει 1.500 νέες προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο του 2019 η οποίες και θα γίνουν άμεσα.

Σύμφωνα με την απόφαση, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) προσλαμβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων θα καθορίζεται, κατ’ έτος, με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

ε. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

στ. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών.

Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, πρέπει επίσης:

α. Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.

β. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.

γ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων. δ. Να μην πρεσβεύουν, κατά ρητή δήλωσή τους, δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ε. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.

στ. Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ή να μην έχουν απολυθεί από το Π.Σ.

Κατηγορίες υποψηφίων για τις προσλήψεις στην Πυροσβεστική

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ο αριθμός αυτών που προσλαμβάνονται, ανά Υπηρεσία, καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής επικουρούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ιδίως στην αντιμετώπιση συμβάντων, στην πρόληψηκαταστολή πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση
Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, επικουρούν και στα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκοντά τους μόνο εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος. Η διαδικασία αρχικής έκδοσης, επέκτασης και επανέκδοσης υπηρεσιακής Άδειας Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων (Υ.Ο.Μ.), η εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών – χειριστών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121).

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου σε προσωπικό, εκδίδεται από τον Αρχηγό του Π.Σ. το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη τη χώρα. Στην προκήρυξη αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η προκήρυξη αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ. 

Kάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά υποψηφίων Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και για τις δύο κατηγορίες, σε όσες από τις αναγραφόμενες στην προκήρυξη Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Πυροσβεστικά Κλιμάκια της οικείας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) επιθυμούν.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες που ορίζονται από την προκήρυξη και εντός των τασσόμενων σε αυτή προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:

1. Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: α) έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται παραπάνω, για τους υποψήφιους άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν, συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων.

Υποχρεωτικό δικαιολογητικό μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β:

1. Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω. γ. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών, ανά κατηγορία, δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν, κατά περίπτωση:  Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι: α) έχουν υπηρετήσει, μέχρι και την απόλυσή τους, ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί, γ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών) ή στην προεδρική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Π.Σ., που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.

Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

Οι τρίτεκνοι, τέκνα τριτέκνων και οι έγγαμοι με τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Στην εν λόγω βεβαίωση αποτυπώνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι κατά τις οποίες εργάστηκαν. 6. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία φέρει αυτήν. 7. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από την οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία.

Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

Σε κάθε μία από τις οριζόμενες στην προκήρυξη Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνιστάται από τον οικείο Διοικητή τριμελής Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, της οποίας Πρόεδρος ορίζεται Αξιωματικός, με έργο την παραλαβή αυτών.

Οι ανωτέρω επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: α. Παραδίδουν στους υποψηφίους έντυπο αίτησης, το οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν ιδιοχείρως και να το υποβάλλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. β. Ελέγχουν τα στοιχεία των υποψηφίων στην αίτησή τους, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. γ. Παραλαμβάνουν ενυπόγραφα επί του εντύπου της αίτησης. δ. Επιστρέφουν με αιτιολογημένη απάντηση τις αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης.

Επιτροπή πρόσληψης

Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. συγκροτείται χωριστά για κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν. Επιτροπή Πρόσληψης, αποτελούμενη από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων αυτής, με τουλάχιστον έναν ανώτερο Αξιωματικό, στην οποία Πρόεδρος είναι ο αρχαιότερος και Γραμματέας ο νεώτερος. 

Η Επιτροπή Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν., παραλαμβάνει από τις Επιτροπές Παραλαβής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της τις αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. β. Συντάσσει Πρακτικό και επιστρέφει με αιτιολογημένη απάντηση τις αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης. γ. Συντάσσει, ανά κατηγορία, πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από τον υπολογισμό μορίων, καταχωρώντας αναλυτικά τις βαθμολογίες ανά κριτήριο και τη συνολική βαθμολογία. δ. Υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, με μέριμνα του Προέδρου
της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο Διοικητή της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν για κύρωση.

Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. ε. Συντάσσει, μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 7, αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία υποψηφίων για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, για τις οποίες διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης, υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω πίνακες, με μέριμνα του Προέδρου της, στο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ. ΠΥ.Δ.) για κύρωση.

Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice. gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. στ. Από τους αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες κατάταξης, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό προσλαμβανομένων καλείται από την αρμόδια Επιτροπή Πρόσληψης για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και παραπομπή σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνικού δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών και υποχρεούται να προσκομίσει τις παρακάτω ιατρικές γνωματεύσεις:

1) Πνευμονολόγου. 2) Παθολόγου. 3) Μικροβιολόγου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: α. γενική αίματος, β. γενική ούρων, γ. σάκχαρο ορού, δ. κρεατινίνη, ε. τρανσαμινάσες, στ. αιμοσφαιρίνη, ζ. εργαστηριακές εξετάσεις ούρων για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών ήτοι οπιούχων, καναβιννοειδών και κοκαΐνης, με γνωμάτευση/εις ιατρού/ων για το σύνολο αυτών. 4) Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. 5) Ορθοπεδικού. 6) Νευρολόγου. 7) Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα. 8) Δερματολόγου. 9) Χειρουργού. 10) Ψυχιάτρου. 11) Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης. 12) Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης).

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού, που είναι αρμόδια για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και η οποία αποφασίζει για την καταλληλότητα ή μη αυτών.

Στη συνέχεια και μόνον οι υγειονομικά κατάλληλοι από τους επιτυχόντες καλούνται από την Επιτροπή Πρόσληψης και υποβάλλονται από αυτήν σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται στην έδρα της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ. και περιλαμβάνουν: 1) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών έκαστος, σε απόσταση 60 μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των βαρών με το έδαφος σε χρόνο 50'' (μία προσπάθεια) και 2) Δρόμο 400 μέτρων σε χρόνο 2'00'' (μία προσπάθεια). 

Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνο εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. ι. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου επί των αθλητικών δοκιμασιών παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση.

Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο, όπως προκύπτει από το σχετικό πρόγραμμα. ια. Συντάσσει πίνακες προσλαμβανόμενων ανά κατηγορία και για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 

Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων

Για την κατάταξη των υποψηφίων ανά σειρά επιτυχίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσληψης τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως ακολούθως: α) 50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει υπηρετήσει ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός, στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά. β) 20 μόρια στον υποψήφιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄, εφόσον διαθέτει και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄, γ) 30 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είναι τέκνο προσωπικού του Π.Σ. που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, δ) 25 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, ε) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη στο Π.Σ. για κάθε αντιπυρική περίοδο. στ) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη συνολικά. ζ) 20 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτήρια από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται εκείνος που έχει υπηρετήσει ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός και στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά. Επί νέας ισοβαθμίας, ο έγγαμος με τα περισσότερα ανήλικα παιδιά και σε περίπτωση ιδίου αριθμού παιδιών ο νεώτερος ηλικιακά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Πρόσληψης, παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Πρόσληψη επιτυχόντων

Η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πρόσληψης, με μέριμνα του Διοικητή αυτής, αναζητά αυτεπάγγελτα για τους επιλεγόμενους για πρόσληψη υποψηφίους τα εξής δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης. β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄. γ. Απολυτήριο τίτλο σπουδών.δ. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β).

Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους, διαγράφονται από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων.

Η οδηγική ικανότητα των επιλεγόμενων για πρόσληψη υποψηφίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ διαπιστώνεται από την οικεία Υπηρεσία με μέριμνα του Διοικητή, πριν την πρόσληψή τους, με εξέταση από την Επιτροπή που προβλέπεται για κάθε Υπηρεσία και για την αντίστοιχη εξέταση των μονίμων οδηγών πυροσβεστικών υπαλλήλων. Οι μη ικανοί θεωρούνται αποτυχόντες και διαγράφονται από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων.

Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή της προσλαμβάνουσας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Προκειμένου για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται αυτά. Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργασιακής σχέσης και η χρονική διάρκεια της σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι με μέριμνα του Διοικητή της Υπηρεσίας καλούνται για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται εφόσον ο προσλαμβανόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιωπηρά με την παρέλευση της προθεσμίας για υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται σε εκπαίδευση, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.

Επιτυχόντες σε περισσότερες Υπηρεσίες ή Κατηγορίες επιλέγουν την Υπηρεσία και κατηγορία που επιθυμούν να προσληφθούν. Οι προσλαμβανόμενοι μετά την υπογραφή της σύμβασής τους διαγράφονται από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων άλλων Υπηρεσιών, στις οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των θέσεων που ανακοινώθηκαν σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύναται να συμπληρώνονται από επιτυχόντες (της ίδιας κατηγορίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους) του πίνακα των Πυροσβεστικών Κλιμακίων υπαγωγής της ή της πλησιέστερης Υπηρεσίας του ίδιου νομού ή οποιουδήποτε άλλου νομού.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εργασίας ή κατά το χρόνο απασχόλησης, ότι επιτυχούσα στη διαδικασία πρόσληψης ως πυροσβέστρια εποχικής απασχόλησης, κυοφορεί, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να της ανατίθενται, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτει, καθήκοντα άλλα από εκείνα που προβλέπονται για την ειδικότητα πρόσληψής της, εφόσον δεν προκαλούν κίνδυνο στην υγεία της.

Ο Αρχηγός του Π.Σ. έχει δικαίωμα να παραπέμψει ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονομικού, για να κρίνει την σωματική και ψυχική του υγεία, όταν συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι.

Πειθαρχικό δίκαιο - Απόλυση

Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού των πειθαρχικών παραπτωμάτων, βεβαίωσης αυτών, καταγγελιών, αρμοδίων οργάνων για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, κλήσης σε απολογία, πειθαρχικής δικαιοδοσίας, επικύρωσης, αυξομείωσης, άρσης ποινών, θέσης εκτός υπηρεσίας, παραπόνων που ισχύουν κάθε φορά για τους πυροσβέστες του Π.Σ. εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος.

Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης επιβάλλονται, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α. Εγγραφή επίπληξη, β. Πρόστιμο μέχρι τις αποδοχές ενός μήνα. γ. Καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία. Οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω ποινές επιβάλλονται, εφόσον δε δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Η καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται με πράξη του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., ύστερα από πειθαρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε. Λόγοι που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία, είναι ιδίως, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η πλημμελής εκτέλεση καθήκοντος, η απείθεια σε διαταγή προϊσταμένου και η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες.

Η ανακοίνωση της λύσης της σύμβασης ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης με εξαίρεση τα Κλιμάκια, στα οποία ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπαγωγής τους, ο οποίος προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες προς τις αρμόδιες αρχές ενέργειες.

Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης, του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από την Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να προσληφθεί για άλλη αντιπυρική περίοδο.

Υποψήφιοι που κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους προσκομίζουν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά, πέραν των ποινικών ευθυνών, δεν προσλαμβάνονται σε μελλοντικούς διαγωνισμούς για εποχικούς και μόνιμους πυροσβέστες. Άρθρο 11 Αξιολόγηση εποχικών πυροσβεστών

Για κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας πρόσληψης και προκειμένου για Πεζοπόρο Τμήμα, ο επικεφαλής Αξιωματικός, συντάσσει αμέσως με τη λύση της σύμβασης πρόσληψής του, έκθεση υπηρεσιακής απόδοσης, η οποία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τυχόν επαναπρόσληψή του από την ίδια ή άλλη Υπηρεσία του Σώματος. Στην έκθεση αυτή, στην οποία γνωματεύει ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρόσληψης, βαθμολογείται αιτιολογημένα η επαγγελματική απόδοση και ικανότητά του και προτείνεται η επαναπρόσληψη ή μη αυτού.

Για την επαγγελματική απόδοση και ικανότητά του βαθμολογούνται με ακέραιο αριθμό από 1 μέχρι 10 τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: α. Η απόδοση στα καθήκοντα. β. Η φυσική ικανότητα και αντοχή και γ. Η πειθαρχία. Δεν προσλαμβάνεται εκ νέου όποιος βαθμολογείται με πέντε (5) και κάτω, έστω και σε ένα εκ των επιμέρους κριτηρίων.

Ο τύπος της έκθεσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Π.Σ.

Ειδικά για το έτος 2019, και μόνο σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής υποψηφίων, η προκήρυξη δύναται να δημοσιευθεί και σε χρόνο μεταγενέστερο του Ιανουαρίου.