Δημόσιο

Αυξάνονται οι μισθοί για δημοσίους υπαλλήλους - Αύξηση κατά 79,55% στους διευθυντές του ΟΔΔΗΧ

Αυξάνονται οι μισθοί για δημοσίους υπαλλήλους - Αύξηση κατά 79,55% στους διευθυντές του ΟΔΔΗΧ
Του Γιώργου Παλαιτσάκη Την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) κατά 3.684 ευρώ ή κατά 79,55%, από τα 4.631 στα 8.315 ευρώ, προβλέπει διάταξη που περιελήφθη σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή

Με άλλη διάταξη του ιδίου νομοσχεδίου, προβλέπονται αυξήσεις μηνιαίων μισθών και για τους δημοσίους υπαλλήλους που υπάγονται στους τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. Eπιπλέον, με το ίδιο νομοσχέδιο, μετατίθεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων για τη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών (μέσω της πλατφόρμας Airbnb).

Eιδικότερα, με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την «ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. εξαιρούνται από το ανώτατο όριο των 4.631 ευρώ μηνιαίως το οποίο ισχύει για τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα (αποδοχές γγ υπουργείου ύψους 4.631 ευρώ μηνιαίως). Για τα εν λόγω στελέχη θα εφαρμόζεται εφεξής το ανώτερο όριο που ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το οποίο ανέρχεται σε 8.315 ευρώ το μήνα (αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του Προέδρου του Αρείου Πάγου)».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η αύξηση των μηνιαίων αποδιοχών των δύο διευθυντικών στελεχών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. θα προκαλέσει ετήσια δαπάνη, ύψους 88.400 ευρώ.

Επιπλέον, με άλλές διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου:

* Εξομοιώνονται μισθολογικά οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οι υπάλληλοι αυτοί θα εξελίσσονται σε Μισθολογικά Κλιμάκια της κατηγοτρίας τους με εισαγωγικό κλιμάκιο το ΜΚ 2 αντί το ΜΚ 1 που ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες αποδοχές τους θα αυξηθούν.

* Προβλέπεται ότι το νέο καθεστώς ρύθμισης και φορολόγησης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων κατοικιών (ενοικιάσεις μέσω της πλατφόρμας Airbnb), το οποίο καθιερώνεται με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016, θα αρχίσει να εφαρμόζονται ένα μήνα μετά την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφαση και όχι από την 1η-2-2017, όπως προέβλεπε αρχικά ο σχετικός νόμος.

* Επαναδιατυπώνεται το άρθρο 4 του ν. 3429/2005, σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τον εσωτερικό έλεγχο των δημοσίων επιχειρήσεων, ώστε να εξειδικεύεται ρητά ο τρόπος που εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις (για νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και οργάνωσης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου) από τα ν.π.ι.δ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο άνω του οποίου καθίσταται υποχρεωτική η σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το εποπτεύον υπουργείο.

* Συστήνεται Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών και προβλέπονται τα απαιτούμενα προσόντα αυτών (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο).

* Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως προς την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς ενεργητικού από μία εισφέρουσα εταιρία έναντι τίτλων μιας λήπτριας εταιρίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η εισφέρουσα εταιρία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο τυχόν υπεραξία που προκύτπει λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός εάν μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, οπότε ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.

* Προβλέπεται ότι ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4264/2014, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου δεν εμπίπτει εφεξής στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών.