Οικονομία

Πυρκαγιές 2018: Οικονομική ενίσχυση 6.000 ευρώ σε συζύγους ή κληρονόμους

photo: Eurokinissi photo: Eurokinissi
Αίτηση απαιτείται στον ΟΠΕΚΑ για όσους συζύγους ή κληρονόμους που δεν έχουν πάρει την οικονομική ενίσχυση

Αίτηση στον ΟΠΕΚΑ πρέπει να υποβάλλουν όσοι νοσηλεύτηκαν λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 αλλά και οι σύζυγοι ή κληρονόμοι στις περιπτώσεις θανάτων για να λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 6.000 ευρώ.

Ειδικότερα σε περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 απεβίωσαν, χωρίς να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού των 6.000 ευρώ, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον σύζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του δικαιούχου, δεν υφίσταται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατόπιν αίτησης, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά στοιχεία ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών.

Η αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης συνοδεύεται από:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος τραυματία.
β) Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι ο αποβιώσας δεν είχε καταθέσει αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.
γ) Ληξιαρχική πράξη γάμου ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης, αν πρόκειται για σύζυγο ή για πρόσωπο με το οποίο ο αποβιώσας συνδεόταν με σύμφωνο συμβίωσης, αντίστοιχα.
δ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.
ε) Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης σε περίπτωση κληρονομικού δικαιώματος εκ διαθήκης.
στ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση που ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος.
ζ) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος.
η) Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος.

Σε περίπτωση αιτούντος που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης με δικαστική απόφαση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό περισσότερων δικαιούχων, ο αιτών οφείλει να συνυποβάλει και εξουσιοδότηση από τους λοιπούς συνδικαιούχους, με την οποία εξουσιοδοτείται για υποβολή της αίτησης και είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης και για λογαριασμό τους.