Οικονομία

Τι ισχύει με την αναρρωτική άδεια και το επίδομα ασθενείας, πώς πληρώνεται, ποιος το χορηγεί

Τι ισχύει με την αναρρωτική άδεια και το επίδομα ασθενείας, πώς πληρώνεται, ποιος το χορηγεί
Ο ΕΦΚΑ στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα ενημερώνει πότε χορηγείται η αναρρωτική άδεια σε μισθωτούς, πώς πιστοποιείται και πώς πληρώνεται το επίδομα ασθενείας.

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί επίδομα ασθενείας στους άμεσα μισθωτούς ασφαλισμένους μετά τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, και εφόσον απουσιάζει από την εργασία του.

Η ανικανότητα προσέλευσης προς εργασία ένεκα ασθενείας, η οποία βεβαιώνεται με γνωμάτευση των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων.

Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ενταχθέντων Φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών και έως την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι μισθωτοί δικαιούνται επίδομα ασθενείας

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι των παρακάτω ενταχθέντων φορέων στον e - ΕΦΚΑ :

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τ. ΤΑΞΥ,
τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ) μόνο οι έμμισθοι ασφαλισμένοι δια του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τ.ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠΟΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΑΕ – Εθνική Ασφαλιστική),
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΤΤΑ) προσοχή: μόνο οι μισθωτοί που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΔΟΕΑΠ.

Πόσος χρόνος ασφάλισης απαιτείται για να δικαιωθώ επίδομα ασθενείας

Περιορισμό χρόνου ασφάλισης απονομής επιδόματος ασθενείας θέτουν οι κανονισμοί παροχών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΤΑΞΥ:

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ): θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 120 τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 15μήνου.

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΞΥ: θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 15μήνου.

Στους υπόλοιπους εντασσόμενους φορείς απαιτείται το δικαίωμα της ασφαλιστικής ικανότητας.

Ποιές μέρες ασθενείας επιδοτούνται

Η καταβολή του επιδόματος λόγω ασθενείας για τους ασφαλισμένους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, αρχίζει από την τέταρτη ημέρα ασθένειας εφόσον έχει εκδοθεί σχετική ιατρική γνωμάτευση από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο.

Πόσες ημέρες επιδότησης δικαιούμαι ετησίως;

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται: έως 182 ημέρες (για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους) ή έως 360 ή έως 720 ημέρες για την ίδια πάθηση.

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΞΥ δικαιούνται : έως 182 ημέρες (για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους) ή έως 360 ημέρες για την ίδια πάθηση. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πάσχει από φυματίωση μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι 360 ημέρες με 100 ημέρες εργασίας το προηγούμενο έτος.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ/ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται : έως 180 ή έως 360 ημέρες σε περιπτώσεις Νευροψυχικές, φυματίωση, καρκίνο, καρδιοπάθεια ή εργατικό ατύχημα εφόσον δεν λαμβάνουν από τον εργοδότη πλήρεις αποδοχές.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠ-ΗΣΑΠ/ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται : έως 4 μήνες, με δικαίωμα παράτασης επιπλέον δύο μηνών το ίδιο ημερολογιακό έτος ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται: έως 300 ημέρες με κλιμακωτή αποζημίωση.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠΑΕ – Εθνική Ασφαλιστική / ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ / ΤΑΠΕΤΕ του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται: έως 180 ημέρες το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Ποιά είναι η ημερήσια αποζημίωση μου

Το ποσό του επιδόματος ασθενείας είναι ίσο με το πενήντα (50) % του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες του προηγούμενου έτους. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά δέκα (10) % για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογενείας.

Ποια διαδικασία πρέπει να κάνω για να δικαιωθώ επίδομα ασθενείας

Εφόσον ο συμβεβλημένος ιατρός, σας έχει χορηγήσει ηλεκτρονική γνωμάτευση αναρρωτικής άδειας, και είστε κάτοχος κωδικών Taxis-Net μπορείτε να υποβάλλετε εντός οκτώ μηνών ηλεκτρονική αίτησή ακολουθώντας τις οδηγίες του Εγχειριδίου Χρήσης που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ.

https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

Οδηγίες Χρήσης για τον ασφαλισμένο

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-11/epid-asth-manual-asf-18112022_0.pdf

Ποιοι γιατροί διαπιστώνουν ανικανότητα για εργασία 

Οι γιατροί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.