Οικονομία

Στη «σέντρα» όσες επιχειρήσεις αισχροκερδούν

Στη «σέντρα» όσες επιχειρήσεις αισχροκερδούν
Τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τη νομοθεσία αποφάσισε να παρατείνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με σχετική τροπολογία.

Όπως αναφέρεται στην σχετική τροπολογία-προσθήκη επί του σχεδίου νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών «παρατείνεται, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023, η εφαρμογή του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ισχύς του σχετικού άρθρου χρήζει παράτασης προκειμένου οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την παραβίαση της ως άνω διάταξης, να παραμείνουν αποτελεσματικές και αποτρεπτικές.

Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία:

- Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης και βελτίωσης θέσης σε πωλητές λαϊκών αγορών.

- Εισάγεται πρόβλεψη διπλασιασμού του τέλους του άρθρου 23 του ν.4849/2021, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας τοποθέτησης πωλητών στις υφιστάμενες λαϊκές αγορές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

- Παρέχεται στους φορείς επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004, η δυνατότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, παράτασης, έως την αναφερόμενη ημερομηνία, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

- Επανέρχονται σε ισχύ, αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον παραπάνω νόμο, σε περίπτωση ανάκλησής τους λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

- Καταργείται η δυνατότητα ένταξης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην κατηγορία των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας και λαμβάνουν αποκλειστικά το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

- Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για τις εκκρεμείς αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», οι οποίες αφορούν σε έργα Α.Π.Ε., ότι η χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης εξαιρείται από το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο παροχής προτεραιότητας.

- Προβλέπεται απαλλαγή φόρων και περιορισμός των δικαιωμάτων συμβολαιογράφου και άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα ή προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου για τη σύναψη ή μεταγραφή των σχετικών δικαιοπραξιών, πέραν των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), όπως ισχύει, και για τις επιχειρήσεις εντός αυτών στις οποίες έχουν χορηγηθεί κίνητρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του ν. 3982/2011.

- Παρέχεται δυνατότητα παράτασης έγκρισης εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης έως την οριζόμενη ημερομηνία, και προσδιορίζονται οι ειδικότερες σχετικές προϋποθέσεις.

- Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο των αναφερόμενων υ.α. σχετικά με την υλοποίηση του καθεστώτος παραγωγής και διάθεσης των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

- Παρέχεται δυνατότητα σε αποσπασμένους υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α) να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις του ιδίου φορέα διατηρώντας το μισθολογικό κλιμάκιο, την προσωπική διαφορά καθώς και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς που κατέχουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

- Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), τα οριζόμενα ποσά που έχουν χορηγηθεί και αφορούν αποδοχές του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.),κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία (άρθρο 1)