Οικονομία

ΕΝΦΙΑ :Ποιοι έχουν απαλλαγή απο το νέο χαράτσι

ΕΝΦΙΑ :Ποιοι έχουν απαλλαγή απο το νέο χαράτσι ΕΝΦΙΑ :Ποιοι έχουν απαλλαγή απο το νέο χαράτσι
ΕΝΦΙΑ :Ποιοι έχουν απαλλαγή απο το νέο χαράτσι Σε λίγες ημέρες θα δουν οι υπόχρεοι φορολογούμενοι στον προσωπικό τους λογαριασμό στο taxinset τα ποσά που πρέπει να πληρώσουν για τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2014 . Η Γενική Γραμματεία Εσόδων θα στείλει και με email τα εκκαθαριστικά αλλά δεν θα σταλούν σε έντυπη μορφή . Ποιοι όμως γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ αφού ο νόμος προβλέπει την απαλλαγή τους από τον φόρο.

Απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) θα χορηγείται, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, σε οικονομικά αδύναμους πολίτες μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω θα χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει επίσης να πληρούνται σωρευτικά:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής θα ισχύει για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ ενός έτους και θα μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος 10 ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγηση της αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, να έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος.
Το νομικό πρόσωπο να μην έχει ή να μην ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.