Οικονομία

Και στους άνδρες το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

Και στους άνδρες το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού Και στους άνδρες το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού
Και στους άνδρες το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού Το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού δικαιούνται και οι άνδρες δικηγόροι, όπως προέκυψε ύστερα από ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το ζήτημα χρειάστηκε να διευθετηθεί καθώς δικηγόρος διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο επειδή το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών απέρριψε το αίτημά του να λάβει το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού. Η αιτιολογία ήταν ότι με βάση τον Κανονισμό Περίθαλψης του Ταμείου (άρθρο 15 πδ 162/1998), δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες δικηγόροι και οι γυναίκες ασκούμενοι δικηγόροι, που έχουν παιδιά ηλικίας ενός μέχρι πέντε ετών, τα οποία είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν δικαιούνται σχετικού επιδόματος από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε με έγγραφό του ότι το επίμαχο άρθρο του Κανονισμού εισάγει άμεση διάκριση λόγω φύλου, σε βάρος των ανδρών ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, επισήμανε τις διατάξεις περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3896/2010), αφού ως αμοιβή δεν νοούνται μόνον οι μισθοί, αλλά και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο εξαιτίας ή/και με αφορμή την απασχόληση (άρθρο 2ε ν. 3896/2010), καθώς επίσης και τις διατάξεις περί ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 5ε πδ 87/2002), αλλά και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών στις δημόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 11 ν. 3769/2009).

Τελικά το Ταμείο ανταποκρίθηκε θετικά και ενημέρωσε εγγράφως την Αρχή ότι εγκρίθηκε η χορήγηση του επιδόματος στον συγκεκριμένο πολίτη καθώς και ότι στο εξής θα λαμβάνουν το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού και οι άνδρες άμεσα ασφαλισμένοι δικηγόροι.