Οικονομία

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα για το έτος 2014, συνολικού αριθμού έως δέκα (10) ατόμων,

προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997)

Έως πέντε (5) ανά μήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών καθώς και την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1.    Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά & ειδικά προσόντα διορισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, (Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 2, Λεχαινά Τ.Κ. 27053, τηλ: 2623360-820, 803) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι ο κ.Δημήτριος Θεοφιλόπουλος (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - 1ος Όροφος) και η κ.Μαρία Καραβούλια (Πρωτόκολλο - Ισόγειο) , καθώς επίσης και στα περιφερειακά Δημοτικά Καταστήματα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.