Οικονομία

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ζίχνης

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ζίχνης
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ζίχνης Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ύστερα από την υπ' αριθ. 148/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ

ΥΕ16 Εργατών

Γενικών

Καθηκόντων

20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του ν.2527/1997)

5/ΑΤΟΜΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Νούλης Στέργιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.