Οικονομία

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για νέες προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για νέες προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ
14 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στον ΟΚΑΝΑ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5044900, Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00610001 της ΣΑ ΕΠ0061 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020»- Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού - Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων στην κοινότητα», για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα σύμβασης, αριθμού ατόμων.

5Η ΥΠΕ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΚ) (ΒΟΛΟΣ)
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΒΟΛΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΛΑΡΙΣΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/ σύμφωνα με τη διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’5227), η οποία είναι αναρτημένη συνοδευόμενη με αρχείο οδηγιών στο προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο. Η είσοδός τους στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κωδικών taxis.

Η προκηρυξη ΕΔΩ