Οικονομία

250 προσλήψεις στην αστυνομία με σύμβαση έργου

250 προσλήψεις στην αστυνομία με σύμβαση έργου 250 προσλήψεις στην αστυνομία με σύμβαση έργου
250 προσλήψεις στην αστυνομία με σύμβαση έργου Με κοινή Υπουργική απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην αστυνομία . 250 προσλήψεις θα γίνουν στην αστυνομία (75) Ψυχολόγοι, (75) Κοινωνικοί Λειτουργοί και (100) Μεταφραστές-Διερμηνείς.

1)    Καθορισμος αριθμού των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του αρθρ.6 του Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε διακόσια πενήντα (250) άτομα: (75) Ψυχολόγοι, (75) Κοινωνικοί Λειτουργοί και (100) Μεταφραστές-Διερμηνείς για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού και Παντζαμπί.

2)    α. Έργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα προ-αναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο Κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.
β. Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα προ-αναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.
γ. Έργο των Μεταφραστών-Διερμηνέων είναι η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης των παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών και η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών.

3) Το παραπάνω έργο θα ολοκληρωθεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως την 30-6-2015.

4) Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα ήδη υπάρχοντα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Αττικής, Κορίνθου, Ξάνθης, Δράμας, Κομοτηνής και Ορεστιάδας) καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νέο δημιουργηθεί ανά την Επικράτεια. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τόπος όπου παρίσταται ανάγκη λόγω της ιδιομορφίας του θέματος (αριθμός εισερχομένων λαθρομεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία που συγκεντρώνονται κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό
 
κινείται με ίδια έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

5)    Το προαναφερόμενο έργο δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις και δεν υπηρετούν υπάλληλοι των ανωτέρω ειδικοτήτων.

6)    Η δαπάνη που προκαλείται από την σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις τρεις κατηγορίες προσωπικού, ήτοι (100) Μεταφραστές-Λιερμηνείς (75) Κοινωνικοί λειτουργοί και (75) Ψυχολόγοι, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα από τη ΣΑ Ε0502 και το έργο με κωδικό 2013ΣΕ05020007, τίτλο «Ετήσιο πρόγραμμα έτους 2013».