Οικονομία

Πράσινο φως για προσλήψεις με δίμηνα στην ΕΛ.ΑΣ

Πράσινο φως για προσλήψεις με δίμηνα στην ΕΛ.ΑΣ
Στον καθορισμό του αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομί προχώρησε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση καθορίστηκε ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του άρθρ. 6 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε είκοσι (20) άτομα ειδικότητας Διερμηνέων - Μεταφραστών για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Παστού - Νταρί, Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, η κατανομή των οποίων ανά Υπηρεσία θα εξειδικευτεί στη σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση.

Έργο των Διερμηνέων - Μεταφραστών είναι η ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την υλοποίηση διαδικασιών σχετικών με την αναγκαστική επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών.

Το παραπάνω έργο θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται στο Νομό Αττικής η Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής και στην Περιφέρεια, η Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και τα Προα-ναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τόπος όπου παρίσταται ανάγκη λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό κινείται με ίδια έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Το προαναφερόμενο έργο δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις και δεν υπηρετούν υπάλληλοι των ανωτέρω ειδικοτήτων.