Ελλάδα

Σπίτι σε αστέγους μέσα από το «Στέγαση και Εργασία», δημιουργούνται νέα τμήματα βρεφικής φροντίδας

Σπίτι σε αστέγους μέσα από το «Στέγαση και Εργασία», δημιουργούνται νέα τμήματα βρεφικής φροντίδας
Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και διευρύνεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας.

Διεύρυνση ωφελούμενων του προγράμματος«Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις» που ξεκινάει συζήτηση προς συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα αναβαθμίζεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και διευρύνεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.

Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια.

β) Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης.

γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

δ) Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

ε) Οικογένειες και άτομα που διαβιούν σε δωρεάν παραχωρημένη οικία από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

α) Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.

β) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

γ) Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, που δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συμβουλευτική από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./53923/23.7.2021 (Β΄3359) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος, οι οποίοι μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.ΥΠ.Α. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύει, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./53923/23.7.2021 (Β΄3359) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της παρούσας, ισούται με το 75% της επιδότησης ενοικίου, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται.