Οικονομία

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύ­θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

, ανά ειδικότητα ως εξής:

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

100

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ίΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB)

3

2

101

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)

1

3

102

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ίΓΚΡΕΙΝΤΕΡΙ

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

• Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των κα­θηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 - Α' όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
8. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
9. Βασικό τίτλο σπουδών
10. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελ­ματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση
11. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
12. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα­στήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από 28-01-2014 μέχρι και 03-02-2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ