Οικονομία

Τα δικαιολογητικά για τους αυθαίρετους στάβλους

Τα δικαιολογητικά για τους αυθαίρετους στάβλους Τα δικαιολογητικά για τους αυθαίρετους στάβλους
Τα δικαιολογητικά για τους αυθαίρετους στάβλους Προθεσμία περίπου ενός χρόνουν και συγκεκριμένα έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015 , έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων στάβλων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προκειμένου να αιτηθούν την νομιμοποιήση τους.

Η προθεσμία για την νομιμοποιήση των αυθαίρετων στάβλων αναφέρεται ε χθεσινή εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, που εκδόθηκε με αφορμή την ενεργοποίηση της εφαρμογής του συστήματος του ΤΕΕ, καθώς και καθορίζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι.  

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν αυθαίρετοι στάβλοι και κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις, προσωρινής διαμονής, σε δημόσιες εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί νομίμως ή, σε ιδιωτικές εκτάσεις,  οι οποίες είναι
καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ).
Για την τακτοποίηση των συγκεκριμένων αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν θα καταβάλλεται πρόστιμο παρά μόνο παράβολο 300 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα
χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των εγκαταστάσεων
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου θα δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής (σπίτι) δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής τους.

Στον νόμο μπορούν να υπαχθούν όλες οι αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στάβλοι, ανεξαρτήτως μεγέθους,  στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
κατασκευές όπως σιλό, αποθήκες, κτίσματα γεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, μύλοι ζωοτροφών στους οποίους παράγονται προϊόντα για ίδια χρήση της μονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π.

Επίσης, μπορούν να τακτοποιηθούν αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κτίσματος από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαμος εκτροφής) σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας.