Οικονομία

Τέλος χρόνου για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, λήγει σήμερα η προθεσμία

Τέλος χρόνου για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, λήγει σήμερα η προθεσμία Φωτογραφία: Eurokinissi
Λήγει σήμερα η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου, εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί από τους δικαιούχους αίτημα για τη διατήρησή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Όσοι ωφελούμενοι δεν υποβάλουν αίτηση θα απενταχθούν αυτόματα, κάτι που σημαίνει πως θα ξεκινήσουν να τιμολογούνται με τις υψηλότερες χρεώσεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους οικιακούς καταναλωτές.

Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις υπαγωγής μπορούν να κατατίθενται οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος. Ωστόσο, η αυτόματη απένταξη ενός δικαιούχου σημαίνει πως για το διάστημα που θα βρίσκεται εκτός ΚΟΤ (δηλαδή μέχρι να υποβάλει εκπρόθεσμη πλέον αίτηση) δεν θα απολαμβάνει μειωμένες τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει.

Υπενθυμίζεται δε πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μία κατηγορία. Αυτές είναι οι εξής:

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α:

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 αυτού εκδοθείσας αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (Β’ 128) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως εκάστοτε ισχύει.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β:

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

αα) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, έως τα όρια των παρακάτω :

-Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ετήσιο εισοδηματικό όριο πρέπει να είναι 9.000 ευρώ
-Για ένα νοικοκυριό που αποτελείται από 2 ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, το ετήσιο εισοδηματικό όριο πρέπει να είναι 13.500 ευρ
-Για ένα νοικοκυριό που αποτελείται που αποτελείται από 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικο μέλος, το ετήσιο εισοδηματικό όριο πρέπει να είναι 15.750 ευρώ
-Για ένα νοικοκυριό που αποτελείται που αποτελείται από 3 ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη, το ετήσιο εισοδηματικό όριο πρέπει να είναι 24.750 ευρώ
-Για ένα νοικοκυριό που αποτελείται που αποτελείται από 4ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη, το ετήσιο εισοδηματικό όριο πρέπει να είναι 27.000 ευρώ
-Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

-Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ββ) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ. 5 οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

γγ) Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής