Δημόσιο

Με ΠΝΠ πέρασε σχεδόν όλο το Παράλληλο Πρόγραμμα

Με ΠΝΠ πέρασε σχεδόν όλο το Παράλληλο Πρόγραμμα Με ΠΝΠ πέρασε σχεδόν όλο το Παράλληλο Πρόγραμμα
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πέρασε το Παράλληλο Πρόγραμμα Με μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και χωρίς να έρθει καν στην βουλή αποτελούν νόμο του κράτους διατάξεις του Παράλληλου Προγράμματος που στην ουσία είχε παγώσει με απαίτηση των δανειστών. Άγνωστο μέχρι στιγμής παραμένει εάν η ΠΝΠ έχει την συναίνεση των δανειστών

Στην ΠΝΠ προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος για την Ανθρωπιστική Κρίση διατάξεις για το προσφυγικό αλλά και μία σειρά διατάξεων που περιλάμβανε το νομοσχέδιο για το Παράλληλο πρόγραμμα της Κυβέρνησης

Όλες οι διατάξεις την Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει αρκετές απο το Παράλληλο Πρόγραμμα:

Άρθρο 1 Ρύθμιση ζητημάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
1.    Η παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α'41) καταργείται.

2.    Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της τρέχουσας, κατά την ως άνω ημερομη¬νία, τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συμβάσεις και διαδέχεται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από αυτές. Από την ίδια ημερομηνία, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κατά του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανεξόφλητες δανειακές απαιτήσεις τις διαγράφουν και τις μετατρέπουν σε απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

3.    Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των δανειακών συμ-βάσεων της προηγούμενης παραγράφου που έχουν υπογραφεί μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ και ΑΤΤΙΚΗΣ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν την 01/01/2016, εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημο-σίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

4.    Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί-ζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανει-ακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.

5.    Όπου στις ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται προ-σαύξηση του επιτοκίου με την εισφορά του ν. 128/1975 (Λ' 178), η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει.

6.    Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόπο¬σα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 4.

7.    Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων παραδίδονται από τους αρμόδιους φορείς που τις κα-τέχουν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις εξυπηρετεί μέχρι τη λήξη τους με τους όρους που αναφέρονται σε αυτές και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οι-κονομικών της παρ. 4. Οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:
 
Η χρονική ισχύς των εγγυήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της από 14/09/2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4031/2011 (Α' 256), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Άρθρο 3
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 (Α' 131) μετά τις λέξεις «σε διαχειριστικό έλεγχο» διαγράφεται η λέξη «αποκλειστικά».

Άρθρο 4
Δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων και μισθωμάτων Ελληνικού Δημοσίου
Δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το έτος 2015 και αφορούν υπαλλήλους οι οποίοι κατ' εντολή της Υπηρεσίας μετακινήθηκαν έκτακτα στο εξωτερικό ή παρατάθηκε η παραμονή τους στο εξωτερικό εντός του έτους 2015, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους του Υπουργείου Οικονομι-κών κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσε¬ων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 5
Παράταση λειτουργίας ΚΗΦΗ και Κέντρων Ρομά

1.    Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού, όπως ορίζεται στις περ. α' και β' της παρ. 3 του άρ¬θρου 14 του ν. 4312/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4325/2015, παρατείνεται από τη λήξη της έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2016.
Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 οι συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

2.    Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθο¬δοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 μπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα απο-δίδονται απευθείας στους Δήμους όπου εφαρμόζονται τα σχετικά προγράμματα ή μέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρμοδιότητάς τους βάσει απολογιστικών στοι¬χείων και παραστατικών, 2) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη πηγή. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (3.670.000) ευρώ έως την 30η Ιου¬νίου 2016. Ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης θα οριστεί, εφόσον προκύπτει η ανάγκη, με Προγραμ¬ματική Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α' 18)
Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4111/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τις λέξεις «των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών».

Άρθρο 7 Αναστολή εφαρμογής διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (Α' 24)
Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016.

Άρθρο 8
Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (Α' 7)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθί-σταται ως εξής:

«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-τησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνι¬κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διε¬θνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το περιεχόμενο των καθεστώτων αυτών. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτημά-των διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεμούν κατά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκ-δίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζο-νται ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην αγο¬ρά εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους το καθεστώς αυτό έχει χορηγηθεί σύφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010 (Α'195), της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.δ. 61/1999 (Α' 63) ή της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1975/1991 (Α' 184). Με την παρούσα καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991, καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντί-θετη προς το περιεχόμενο της παρούσας ή ρυθμίζουσα με διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέματα».

2.    Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 8
ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δι-οικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋπο-θέσεις υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθε¬στώς προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προ-στασία, καθώς και θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων που εκ-δίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.».

3.    Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 10
ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-κητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχό-μενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο αποτελεί προσωρινό τίτλο και με το οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγμα¬τος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του παρόντος.».

4.    Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 11
ως εξής:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».

5.    Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την υλοποίηση των Αποφάσεων (ΕΕ) του Συμβου¬λίου 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601
της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφάσεων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προ-στασία σε χώρες κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ορίζεται εκτελεστικός φορέας για συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος, οι οποίες θα περιγραφούν σε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Διεθνούς Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.).

6.    Στο άρθρο 8 του ν. 3907/2011, προστίθενται παρ.15 και 16 ως εξής:
«15. Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής δύναται να γίνεται και από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογι¬σμό του φορέα 07- 450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», πέραν του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. Ως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής νοείται και κάθε δαπάνη που αφορά τη φιλοξενία των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στις εγκαταστά¬σεις της. Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από 01.01.2015.
16. Προμήθειες εγκεκριμένων προϋπολογισμών συγχρη¬ματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν τη διαχεί¬ριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και εντάσσονται σε κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα Μέ¬τρα Ευρωπαϊκών Ταμείων) ή χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τη μεταναστευτική πολιτική Υπουργού ως επείγοντα, δύναται, κατ' εξαίρεση κάθε γενικής ή ει¬δικής διάταξης, να προκηρύσσονται με βάση τα όρια των ποσών των συγκεκριμένων δράσεων και του ύψους των προϋπολογισμών τους, χωρίς να απαιτείται η ενοποίησή τους με ομοειδείς προμήθειες του τακτικού προϋπολογι¬σμού ή άλλων χρηματοδοτούμενων δράσεων.».

7. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθί-σταται ως εξής:
«5. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουρ¬γίας Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής ή Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας, η διεκπεραίωση επί μέρους διαδι¬κασιών υποδοχής, εξαιρουμένων αυτών που συνιστούν άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας ή σε δημόσιους φορείς, όπως εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται με σύναψη προ-γραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των ενδιαφερόμενων φορέων. Η διαδι¬κασία, τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι, το περιεχόμενο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την επιλογή φορέα υλοποίησης θα προσδιορίζονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα εκδίδει ο Διευ¬θυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η επιλογή του φορέα υλοποίησης θα γίνεται από Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Στη σύμβαση ορίζονται τουλάχιστον: α) το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη, β) τα καθήκοντα της εντολοδόχου, γ) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της εντολοδόχου και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βά¬ρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πλημμε¬λούς εκπλήρωσης της εντολής, ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της εντολής, στ) ο τρόπος και οι όροι χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος αναθέτουσα Αρχή, ζ) οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρί¬ου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής και η) οι πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του κυρίου του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στην Κεντρική Υπηρεσία ιδρύεται Μητρώο τέτοιων φορέων.
 
Η δαπάνη της ανάθεσης μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς, συγχρηματοδοτούμενους πόρους ή ιδίους πό-ρους των φορέων αυτών.».

8.    Η περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 4 της 33/2006 ΠΥΣ (Α' 280) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«κδ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μί-σθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρω-παϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευ¬σης και Ένταξης, καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραμμάτων που χρηματοδοτού¬νται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.».

9.    Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 (Α' 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, που αποσπώ¬νται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυ¬γών του ν. 3907/2011, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος.».

Άρθρο 9
Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.

Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α' 202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α' 287), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1.    Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α' 201) στις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (Α' 286) και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παρα¬γωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει έως 31.12.2015, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2017. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία "ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.".
2.    Στις Μονάδες των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στις οποίες η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από την 24.01.2002 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος νόμου και βρίσκονται σε λειτουργία μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, χορηγείται μέχρι την 31.12.2017 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001.

3.    Οι Μονάδες Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε σε μικρά απο-μονωμένα συστήματα και απομονωμένα μικροδίκτυα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημεία 26 και 27 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ενταχθούν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, μέχρι την 31.12.2017 καλύπτονται από την Προ-σωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας.

4.    Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από ειδικό καθεστώς Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουρ¬γίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έως την 31.03.2017.

5.    Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις Μονάδες των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί ξεχωριστή Άδεια Λειτουργίας».

Άρθρο 10 Διαδικασία Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης/Ναύλωσης Πλωτών Μέσων

1.    Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι¬κής Πολιτικής προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών μέσων ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, με ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προκήρυξη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου στο Διαδίκτυο και δημοσιεύεται σε περίλη¬ψη, που περιλαμβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι όροι της προκήρυξης αποτελούν και όρους της σύμβασης, η οποία υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού και του ιδιώτη φυσικού ή νομικού προσώπου, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλο-ποίησης της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. Στην ανωτέ¬ρω προκήρυξη αναφέρονται υποχρεωτικά η προθεσμία υποβολής προσφορών, η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων, τα απαιτού¬μενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν υποχρεώσεις για παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, τα δικαι-ώματα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν την προσήκουσα εκτέλεση της ναύλωσης και την ασφάλεια μεταφοράς, οι περιπτώσεις μεταβολής των όρων της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή, οι λόγοι μερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του αναδόχου και τα αφορώντα το ναύλο.

2.    Στον ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α' 173) η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την ανα¬κοίνωση της κατακύρωσης, περαιτέρω, όμως, τελεί υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του προβλε¬πόμενου στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.δ. 774/1980 (Α' 189) προ συμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο της προ¬θεσμίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης. Ο ιδιώτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην ανα¬κοίνωση της κατακύρωσης ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, με την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισμένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν λήξει κατά το χρόνο της κατακύ¬ρωσης, ο ιδιώτης, ύστερα από σχετική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να προσκομίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της κατακύρωσης.
 
3.    Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (αρχικού ή και επαναληπτι-κών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύμ-βασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμέ¬νου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, δια¬μονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, με ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικής με την κατάρτιση ανάλογων συμβάσεων και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α' 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο ο αναλογούν ναύλος για το χρονικό διάστημα μέχρι τη γνωστοποί¬ηση στο Υπουργείο της πράξης του Κλιμακίου ή της απόφασης του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύμβαση είχε συναφθεί μέ¬χρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 23.12.2015.

4.    Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω¬τικής Πολιτικής, οι συμβάσεις των παρ. 1 και 2 του πα¬ρόντος άρθρου που συνάπτονται μετά από διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, μπορεί να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, με τους ίδιους όρους είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) μήνες συνολικά.

5.    Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για την αντιμετώπιση μαζικής εισό-δου μεταναστών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, ακόμα και πριν από την κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρ-μακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη έναντι ναύλου. Το ύψος του ναύλου είναι αυτό της αρχικής σύμβασης που συνήφθη κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αρ-γότερο μέχρι την σύναψη νέας αντίστοιχης σύμβασης μετά από διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού και πά¬ντως σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

6.    Στις συμβάσεις του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του Π.δ. 118/2007 (Α' 150), όπως ισχύει, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθ-μίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περί-πτωση, και τους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 11 Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων
Συμβάσεις μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών μέσων, ορι-σμένου χρόνου, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ¬νου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλε¬πτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μετανα¬στών» (Α' 101), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α' 161) παρατείνονται αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μέχρι την ολοκλήρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του προ¬ηγούμενου άρθρου και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Μετά την 1.1.2016 οι συμβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 12 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α'
του ν. 2667/1998 (Α' 281)
1.    Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998, αντικαθί-σταται ως εξής:
«1. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-που (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου».

2.    Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998, αντικαθί-σταται ως εξής:
«2. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-που υπάγεται στον Πρωθυπουργό και υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και την υποδομή της από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουρ-γού Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δα-πανών γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως κύριο διατάκτη. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης παρέχει στην Επιτροπή την αναγκαία λο-γιστική υποστήριξη».

3.    Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 διαγράφεται.

4.    Στα στοιχεία β', γ', δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 όπου αναφέρονται οι λέξεις «εκπρόσω¬πο» ή «εκπροσώπους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πρόσωπο οριζόμενο από» ή «πρόσωπα οριζόμενα από» αντίστοιχα.

5.    Στο τέλος του στοιχείου στ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, προστίθενται οι λέξεις «ή τον Ανα-πληρωτή του».

6.    Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 η λέξη «ορίζονται» αντικαθίσταται από τη λέξη «διορίζονται».

7.    Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 διαγράφονται οι λέξεις «Ο Πρωθυπουργός» και αντικαθιστώνται από τις λέξεις «Ο απερχόμενος Πρόεδρος». Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγρά¬φου, όπως τροποποιήθηκε, διαγράφονται τα στοιχεία α' και ε'.

8.    Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 διαγρά-φονται οι λέξεις «στη λήψη των αποφάσεων» και αντικα-θίστανται από τις λέξεις «στις εργασίες της Επιτροπής».

9.    Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως τροποποιήθηκε, διαγράφεται το στοιχείο ε'.
 
10.    Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, διαγρά-φεται.

11.    Στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998 δια-γράφονται οι λέξεις «Με απόφαση του Πρωθυπουργού» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με απόφαση της Ολομέλειας καταρτίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πράξη του Προέδρου της».

12.    Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2667/1998 διαγράφεται η λέξη «εργασίας».

13.    Το στοιχείο β' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 που μπορεί να γίνει και με διάθεση ή απόσπαση ή μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλ¬λήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής που τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Κράτους».

14.    Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998 διαγρά¬φονται οι λέξεις «με βαθμό Α' ή Β'».

Άρθρο 13
Παρατείνεται μέχρι τις 30.09.2016 η θητεία του επι-κουρικού προσωπικού, που υπηρετεί στα Κέντρα Κοι-νωνικής Πρόνοιας της διάταξης του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α' 16).

Άρθρο 14
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4320/2015 (Α' 29) αντι-καθίσταται ως εξής:
«1. Σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραμηνία και για περίοδο δύο τετραμηνιών, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς. Σε περιπτώσεις δικαιού-χων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύματος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόμενου έτους, προκειμένου να συμπληρωθεί η περίοδος χορήγησης δύο τετραμηνιών».

Άρθρο 15
H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η ως άνω παροχή αφορά σε νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με νέους όρους, που συνάπτονται μετά την έγκριση χορήγησης της πα¬ροχής, και θα δίδεται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου.
Η παροχή χορηγείται για εννέα μήνες εντός του έτους 2015 και δύναται να επεκτείνεται εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης εννέα μηνών».

Άρθρο 16
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Χορηγείται για το έτος 2015 και για χρονικό διάστη¬μα εννέα μηνών επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικο¬γένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας».

Άρθρο 17
Στο άρθρο 3 του ν. 4320/2015 προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Η παροχή του επιδόματος σίτισης δύναται να επε-κτείνεται και εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των εννέα μηνών».

Άρθρο 18
Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 (Α' 184) αντι¬καθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνι¬κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται: α. η ίδρυση, η διοικητική υπαγωγή, η στελέχωση και η λειτουργία Κέντρων Προ-σωρινής Διαμονής των αιτούντων να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αλλοδαπών, β. η διοικητική υπαγωγή, η στελέχωση και η λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων. Η λειτουργία του Κέντρου Λαυρίου, καθώς και νέων Κέντρων δύναται να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας νομι¬κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέματα προσφύγων, τα οποία θα αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας με ίδιο προ¬σωπικό, γ. οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής και κοινωνικής συν-δρομής σε άτομα, που έχουν αναγνωρισθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή ως πρόσφυγες ή έχουν υπο¬βάλει αίτηση για αναγνώριση ή τους έχει επιτραπεί η προσωρινή διαμονή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, προς αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών καταστάσεων ανάγκης».

Άρθρο 19
Συστέγαση οινοποιείων με έτερες εγκαταστάσεις.
Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 (Α' 198) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4337/2015 (Α' 129), αντικαθίσταται ως εξής:
«2.Στις περιπτώσεις συστέγασης οινοποιείων με εγκα-ταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, ή με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες, οι όροι, οι προϋποθέ¬σεις και οι διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου, καθορί¬ζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.6 του ν. 4336/2015 (Α' 94)»

Άρθρο 20
Επιλεξιμότητα πρώτου αιτήματος πληρωμής στο ΠΑΑ 2007-2013
1. Η επιλεξιμότητα υποβολής αιτημάτων πρώτης πληρωμής για τα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, που εγκρίθηκαν εντός του έτους 2015, ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στη σχετική νομοθεσία προθεσμιών υποβολής τους και ανεξάρτητα από το ποσοστό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

2. Είναι επιλέξιμη η υποβολή ενός και μόνο τελικού αιτήματος πληρωμής που έχει υποβληθεί εντός των προβλεπόμενων στη σχετική νομοθεσία προθεσμιών ολοκλήρωσης για έργα του ΠΑΑ 2007-2013, ανεξάρτητα από τον χρόνο έγκρισής τους.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγούνται ατομικές ή συλλογικές παρα-τάσεις προθεσμιών υποβολής αιτημάτων πρώτης πληρω-μής ή και ολοκλήρωσης έργων του ΠΑΑ 2007-2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στη σχετική νομοθεσία. Οι ήδη χορηγηθείσες παρατάσεις με όμοιες αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν.»

Άρθρο 21
Τροποποίηση του ν.4174/2013 (Α' 170)
Στο άρθρο 58Α του ν. 4174/2013 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις των παρ. 1, 3 ή 4 για τις οποίες συντρέ¬χει και περίπτωση παράβασης της παρ. 2 περί υποβολής ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιμα αυτά αφαιρούνται από το πρόστιμο της παρ. 2.»

Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α' 129)
1.    Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 αντικαθί-σταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «9. Η ισχύς των περ. α' και β' της παρ. 2 και της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 3 αρχίζει την 1.2.2016».
2.    Στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.4337/2015 οι λέξεις «μέχρι την 1.12.2015» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι την 1.2.2016».

Άρθρο 23
Στο άρθρο 23 του ν.4321/2015, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 26 του ν.4325/2015 (Α' 47), η φρά¬ση «31.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση «31.12.2016».

Άρθρο 24
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι¬κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επι-μέρους διατάξεις.