Δημόσιο

Λιμενικό: Αλλάζουν όλα για την άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Λιμενικό: Αλλάζουν όλα για την άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών Λιμενικό: Αλλάζουν όλα για την άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών
Λιμενικό: Αλλάζουν όλα για την άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών Σαρωτικές αλλαγές στην έκδοση άδειας χειριστών ταχύπλοων σκαφών από το Λιμενικό Σώμα που θα ισχύσει από 01/10/2015 προβλέπει εγκύκλιος του Αρχηγείου του Σώματος. Για πρώτη φορά προβλέπεται πλέον η ηλεκτρονική αίτηση για την συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους πολίτες

Η εγκύκλιος του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος καθορίζει τον νέο τρόπο συμμετοχής, εξέτασης και έκδοσης των αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχύπλοων Σκαφών (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.).

Κατ' αυτό τον τρόπο, καθιερώνεται η ομοιόμορφη, για όλες τις Λιμενικές Αρχές, διαδικασία για τη διενέργεια των εξετάσεων (θεωρητικών και πρακτικών), παρέχονται αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες που αφορούν την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γι' αυτές, ενώ επισυνάπτονται όλα τα Υποδείγματα που θα χρησιμοποιούνται ή θα υποβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους υποψήφιους.

Η εγκύκλιος έχει σκοπό την καταγραφή, για ομοιόμορφη εφαρμογή, των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθούνται, για τη διαδικασία καθορισμού χρηστών των Λιμενικών Αρχών του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχύπλοων Σκαφών (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), τον καθορισμό των ημερομηνιών εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο των υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, τη διαδικασία αποδοχής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ή επανεξέτασης των υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών (είτε αυτές υποβάλλονται από τους ίδιους μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ είτε κατόπιν αιτήσεως, με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς ατόμων στις οικείες Λιμενικές Αρχές) και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μεσολαβεί από τη στιγμή που ο υποψήφιος χειριστής ταχύπλοων σκαφών υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέχρι την έκδοση από την Υπηρεσία μας και την επίδοση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, της σχετικής άδειας στους επιτυχόντες των εξετάσεων.

Ειδικότερα προβλέπονται:

Τα προσόντα των υποψηφίων για την απόκτηση της άδειας .

Η πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων

Ο χρόνος και ο τρόπος καθορισμού των ημερομηνιών των εξετάσεων, καθώς και ο μέγιστος αριθμός των υποψήφιων (για αρχική εξέταση ή/και επανεξέταση) που δύνανται να εξεταστούν ανά εξεταστική, σε κάθε Λιμενική Αρχή

Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι εξαιρέσεις από τη διαδικασία εξέτασης ορισμένων ατόμων και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα άτομα αυτά

Η διαδικασία συμμετοχής αλλοδαπών υποψηφίων στις εξετάσεις

Η εξέταση (θεωρητική και πρακτική) από τριμελή εξεταστική επιτροπή

Η διάρκεια και λήξη της χορηγηθείσας άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών

Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχύπλοων Σκαφών (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.)

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της διαδικασίας έκδοσης αδειών χειριστή ταχύπλοων σκαφών και σε συνάρτηση με το Γενικό Κανονισμό Λιμέναδημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξειδικευμένη ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μηχανογράφηση της εν λόγω διαδικασίας. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://adeies.hcg.gr, και θα χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξετάσεων και χορήγησης αδειών χειριστή ταχυπλόων σκαφών. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας είναι τα παρακάτω:
*    Καταχώρηση των ημερομηνιών εξετάσεων για κάθε μία Λιμενική Αρχή, καθώς και εμφάνισή τους στον πολίτη.
*    Καταχώρηση αιτήσεων (τόσο από τους χειριστές κάθε Λιμενικής Αρχής, όσο και από τους πολίτες), για εξέταση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
*    Δημιουργία των θεμάτων για κάθε εξέταση (ξεχωριστό φύλλο εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο), καθώς και των απαντήσεων (ώστε να είναι ευκολότερος ο έλεγχος).
*    Εισαγωγή των αποτελεσμάτων της εξέτασης, τόσο στα προφορικά, όσο και στα γραπτά, για κάθε εξεταζόμενο.
 
*    Εκτύπωση αποτελεσμάτων εξέτασης, και αδειών νέου τύπου.
*    Υποστήριξη επανεξέτασης για εξεταζόμενους που απέτυχαν στα πρακτικά.
*    Υποστήριξη έκδοσης άδειας άνευ εξετάσεων, για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Οι πολίτες πλέον μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα (δηλαδή έχουν username/password και έχει επιβεβαιωθεί το e-mail τους), μέσω της ανεξάρτητης υπηρεσίας στο https://regusr.hcg.gr. Μετά την εγγραφή τους μπορούν να συνδεθούν και να "δεσμεύσουν" μια μελλοντική ημερομηνία εξέτασης.

Κάθε Λιμενική Αρχή, θα πρέπει να ορίζει τις επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τον ανώτατο αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν σε κάθε εξέταση. Οι εξεταστικές περίοδοι κάθε έτους είναι δύο (02) και ειδικότερα η θερινή (από 01 Απριλίου ως 30 Σεπτεμβρίου) και η χειμερινή (από 01 Οκτωβρίου ως 31 Μαρτίου).

Η δημοσίευση των ημερομηνιών εξετάσεων για το επόμενο εξάμηνο θα γίνεται έως τις 05 Φεβρουαρίου για τη θερινή περίοδο και έως τις 05 Αυγούστου για τη χειμερινή περίοδο [Άρθρο 3, παρ. 5 του (Β) σχετικού]. Για λόγους ανωτέρας βίας (τεχνικά προβλήματα της ηλεκτρονικής εφαρμογής στις Λιμενικές Αρχές ή στο Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναβαθμίσεις του συστήματος κ.λ.π.) και κατόπιν διαταγής της Υπηρεσίας μας, είναι δυνατόν, οι ημερομηνίες καταχώρησης των ημερομηνιών εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο να τροποποιούνται.
Επεξεργασία ημ/νιΰιν εξετάσεων επόμενης χειμερινής περιόδου

Οι χρήστες των Λιμενικών Αρχών, θα μπορούν να επεξεργάζονται τις ημερομηνίες της (επόμενης) θερινής εξεταστικής περιόδου από 01 Οκτωβρίου ως 05 Φεβρουαρίου και τις ημερομηνίες της (επόμενης) χειμερινής εξεταστικής περιόδου από 01 Απριλίου ως 05 Αυγούστου. Ορίζεται ότι για κάθε έτος, η πρώτη περίοδος θα είναι η θερινή (από 01/04 έως και 30/09) και η δεύτερη η χειμερινή (από 01/10 έως και 31/03). Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσλειτουργία της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής κ.λ.π.), δεν καταστεί δυνατό να διενεργηθούν εξετάσεις συγκεκριμένες ημερομηνίες, αυτές μπορούν να γίνουν εφόσον πάψουν να υφίστανται οι λόγοι της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται η έγκριση της Υπηρεσίας μας, ύστερα από αναφορά της Λιμενικής Αρχής, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η αναβολή της εξέτασης. Σε περίπτωση που γίνει τέτοια αλλαγή, στην μετατεθείσα εξεταστική (θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση) θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι της ακυρωθείσας εξεταστικής, οι οποίοι θα ενημερώνονται προφορικά σχετικά με την νέα ημερομηνία εξετάσεων, από την Υπηρεσία .

Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, απαιτείται η ύπαρξη των παρακάτω ρόλων:
  ΠΟΛΙΤΗΣ, ο οποίος θέλει να εξεταστεί.
  ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος βαθμοφόρος χειριστής της ηλεκτρονικής εφαρμογής που ανήκει στην αντίστοιχη Λιμενική Αρχή.
Βασική οντότητα κατά την έκδοση άδειας με συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις είναι η αίτηση. Μια αίτηση μπορεί να λάβει τις ακόλουθες καταστάσεις:
*    Νέα
*    Υποβολή
*    Δεκτή (προς εξέταση)
*    Επιτυχία
*    Αποτυχία
*    Επανεξέταση
*    Προς εκτύπωση
*    Εκτυπωμένη
*    Ακύρωση

Η αίτηση έχει συγκεκριμένο μοναδικό μηχανογραφικό αριθμό που παίρνει όταν ξεκινά, ενώ μπορεί να ολοκληρωθεί ως ακύρωση, αποτυχία, εκτυπωμένη ή επανεξέταση. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική καταχώρησή της, γίνεται είτε από τον ενδιαφερόμενο ΠΟΛΙΤΗ, είτε από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ.

Η ροή της διαδικασίας της αίτησης ουσιαστικά έχει ως ακολούθως: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ή ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ, συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης του ΠΟΛΙΤΗ, τα οποία μπορεί να αλλάξουν χωρίς περιορισμούς, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης (προσωρινή αποθήκευση). Η αίτηση παραμένει στην κατάσταση ΝΕΑ. Όταν συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του για εξέταση σε συγκεκριμένη Λιμενική Αρχή, επιλέγοντας ταυτόχρονα και την αντίστοιχη ημερομηνία εξέτασης. Η κατάσταση της αίτησης πλέον μετατρέπεται σε ΥΠΟΒΟΛΗ και ο ΠΟΛΙΤΗΣ δεν έχει δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της. Ο μόνος πλέον που μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση αν απαιτηθεί, είναι ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ της Λιμενικής Αρχής που έχει επιλεγεί. Η αίτηση που βρίσκεται σε κατάσταση ΥΠΟΒΟΛΗ μπορεί να εκτυπωθεί είτε από τον ΠΟΛΙΤΗ, είτε από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ. Σημειώνεται ότι στην κατάσταση αυτή ο ΠΟΛΙΤΗΣ δεν μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία εξέτασής του.
 
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, μπορεί να επιλέξει ημερομηνία εξέτασης μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αντίθετα, ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ μπορεί να επιλέξει ημερομηνία εξέτασης μέχρι και πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν. Δηλαδή για μια ημερομηνία εξέτασης στις 30/05 ο ΠΟΛΙΤΗΣ θα μπορεί να την επιλέξει, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έως και τις 20/05.

Αμέσως μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, γίνεται κράτηση θέσης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξετάσεων και ο ΠΟΛΙΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων της, τυχόν διορθώσεις, υποβολή των απαιτούμενων έντυπων δικαιολογητικών και η αποδοχή της αίτησης (κατάσταση = ΔΕΚΤΗ/ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ). Η αποδοχή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ (χρήστης Λιμενικής Αρχής) και εκτός από τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των στοιχείων, περιλαμβάνει και την εισαγωγή φωτογραφίας [ψηφιακό αρχείο λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση τουλάχιστον 450x522 pixels], που θα προσκομίζεται με ευθύνη του ΠΟΛΙΤΗ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΕφιστάται η προσοχή στους χρήστες των Λιμενικών Αρχών, όπως επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την έγκαιρη και έγκυρη ΑΠΟΔΟΧΗ των αιτήσεων στις περιπτώσεις της εμπρόθεσμης υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και στην έγκαιρη γραπτή απάντηση στον υποψήφιο, για τους λόγους ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ της αίτησής του, είτε σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, είτε στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αυτών.

Στην περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αίτησης από υποψήφιο για συμμετοχή του σε εξεταστική και για την οποία ο υποψήφιος δεν έχει μεριμνήσει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της επιλεχθείσας εξεταστικής, η αίτησή του θα ακυρώνεται με μέριμνα του αρμόδιου χειριστή της Λιμενικής Αρχής.
Ανάλογα θα συμβαίνει και για τις αιτήσεις επανεξέτασης, καθώς πέραν των ανωτέρω συνθηκών και με μέριμνα των αρμόδιων στελεχών των Λιμενικών Αρχών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η μη έγκαιρη υποβολή του ανάλογου αιτήματος από τον υποψήφιο, λόγω της δέσμευσης των προβλεπόμενων θέσεων (ποσοστό έως και 20% των υποψηφίων κάθε εξεταστικής αντιστοιχούν σε υποψήφιους που επανεξετάζονται), από άλλους υποψήφιους προς επανεξέταση, οι οποίοι έχουν υποβάλει νωρίτερα και εμπρόθεσμα (σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής), την ανάλογη αίτηση

Σημειώνεται ότι η θέση ελευθερώνεται, αν για οποιοδήποτε λόγο ο ΠΟΛΙΤΗΣ ή ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ακυρώσουν την αίτηση. Λόγω αυτού του γεγονότος μπορεί κάποιος ΠΟΛΙΤΗΣ να μη βρει θέση για κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης, οπότε να επιλέξει μεταγενέστερη ημερομηνία, όμως εάν εν τω μεταξύ ελευθερωθεί λόγω ακύρωσης μια θέση στη συγκεκριμένη ημερομηνία, κάποιος άλλος πολίτης μπορεί να την επιλέξει.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των εξετάσεων, πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε εξεταστικής, όλες οι αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τους ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ, ακυρώνονται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης συμμετοχής για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τόσο από τον ΠΟΛΙΤΗ όσο και από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ.

Αίτηση για επανεξέταση μπορεί να υποβάλει ο ΠΟΛΙΤΗΣ επιλέγοντας κάποια αποτυχημένη αίτηση που είχε καταθέσει ο ίδιος. Επίσης, το ίδιο κάνει και ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ επιλέγοντας αποτυχημένες αιτήσεις που αφορούν την Υπηρεσία του. Τα στοιχεία της αίτησης που θα επιλεγεί, θα μεταφερθούν αυτόματα στην αίτηση επανεξέτασης και θα υπάρχει μόνο η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας.
Μια αίτηση που επανεξετάζεται, μεταπίπτει απ' ευθείας σε κατάσταση ΥΠΟΒΟΛΗΣ (οπότε πρέπει να γίνει ξανά ΑΠΟΔΟΧΗ της), ενώ οι αναφορές που εκτυπώνονται προσαρμόζονται ελαφρώς ώστε να φαίνεται ποια ήταν η προηγούμενη αίτηση. Σημειώνεται ότι για να γίνει επανεξέταση κάποιας αίτησης πρέπει η αίτηση αυτή να έχει γίνει εντός των προηγουμένων τριών (03) ετών, ενώ επανεξέταση μπορεί να γίνει μόνο στην αρχική αίτηση (δηλαδή δεν ανανεώνονται τα 3 έτη κάθε φορά που γίνεται η επανεξέταση, αλλά ισχύουν μόνο από την ημερομηνία αποδοχής της αρχικής αίτησης).

Για τη βαθμολόγηση της εξέτασης του υποψηφίου, υπάρχει η επιλογή της επιτυχίας ή αποτυχίας στην θεωρητική εξέταση.

Η ΑΠΟΔΟΧΗ αίτησης επανεξέτασης υποψήφιου, γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη:

Τον ανώτατο αριθμό των υποψηφίων που δύνανται να επανεξεταστούν (ποσοστό έως και 20% των υποψηφίων κάθε εξεταστικής αντιστοιχούν σε υποψήφιους που επανεξετάζονται), σε κάθε εξεταστική και β. Την ημερομηνία και ώρα υποβολής του εκάστοτε αιτήματος. Δηλαδή, εφόσον για μία ημερομηνία εξέτασης, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων προς επανεξέταση (θεωρητική ή/και πρακτική) είναι δύο (02) άτομα, από τη Λιμενική Αρχή θα γίνουν αποδεκτά τα δύο (02) χρονολογικά πρώτα αιτήματα, εφόσον οι υποψήφιοι υποβάλουν εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Κάθε Λιμενική Αρχή, ορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων (τουλάχιστον μία για κάθε μήνα) καθώς και τον ανώτατο αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν σε κάθε εξέταση. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο (02): Η θερινή, από 01 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και η χειμερινή, από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους

Το πρόγραμμα των ημερομηνιών των εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο, αναρτάται θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας στον πίνακα ανακοινώσεων του Λιμενικού καταστήματος, προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ή στο διαδίκτυο, ενώ θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σε αρχείο τύπου .doc ή .xls) στην Υπηρεσία , προκειμένου αυτό αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στις εξετάσεις δικαιούνται να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν αθροιστικά τα ακόλουθα προσόντα

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 
•    Να είναι υγιείς.

•    Να γνωρίζουν κολύμβηση.

•    Να έχουν λάβει υποχρεωτικά θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (09) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων [έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και τριών (03) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης], σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Λ. Αριθ. 50, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Για την απόδειξη της πλήρωσης των ανωτέρω, υπό της παραγράφου 4.4.1. προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά

•    Δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο.  ως "άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο" θεωρείται η προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στην Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

•    Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών, ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

•    Υπεύθυνη Δήλωση  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία να αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «Γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (... ) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (... ) ωρών, στη σχολή
εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών    ».

•    Βεβαίωση εγκεκριμένης σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών , η οποία πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμα παραστατικά καταβολής διδάκτρων που έχουν εκδοθεί από την ανωτέρω σχολή, ο ιδιοκτήτης της οποίας, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα παραστατικά.

•    Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση 450x522 pixels].

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι κατηγορίες των ατόμων οι οποίοι εξαιρούνται από τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών

Οι ενδιαφερόμενοι ή τα νομίμως από αυτούς εξουσιοδοτημένα άτομα, υποβάλουν αυτοπροσώπως στην Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
•    Δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο
•    Δικαιολογητικό που αποδεικνύει τον λόγο εξαίρεσης της συμμετοχής των ανωτέρω ατόμων στις εξετάσεις
•    Για μη εν ενεργεία ναυτικούς και στελέχη του Λ.Σ. και του Π.Ν., πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών, ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
•    Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση 450x522 pixels].
Ανανέωση της άδειάς του λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας:
*    Αίτηση.
*    Ιατρικές βεβαιώσεις (σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.2. της παρούσας), με την ανανέωση να ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων. Εάν προσκομισθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης. Περιοδική ανανέωση της άδειας γίνεται σε όποιον χειριστή, ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων ή ενδείξεων του πιστοποιητικού υγείας.
*    Παράβολα ποσού πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε. 3435 ή ηλεκτρονικό παράβολο).

Έκδοση αντιγράφου της άδειας του λόγω απώλειας ή φθοράς:
*    Αίτηση.
*    Την φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση φθοράς) ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ότι απώλεσε την άδεια.
*    Παράβολα ποσού πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε. 3435 ή ηλεκτρονικό παράβολο).

Έκδοση νέας άδειας προς αντικατάσταση παλαιάς:
*    Αίτηση.
*    Την παλιά άδεια χειριστή.
*    Παράβολα ποσού εικοσιπέντε (25,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δέκα (10,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε. 3435 ή ηλεκτρονικό παράβολο).
°   Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση τουλάχιστον 450x522 pixels]. Οι καταστάσεις για μια αίτηση έκδοσης άδειας άνευ εξετάσεων είναι "ΝΕΑ" - "ΑΠΟΔΕΚΤΗ" -"ΠΡΟΣ   ΕΚΤΥΠΩΣΗ"   -   "ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ"   -   "ΑΚΥΡΗ".   Οι  τελικές   καταστάσεις   θα   είναι είτε
"ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ" είτε "ΑΚΥΡΗ".

Για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου, ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες και δικαιούται άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής από τον αρμόδιο χρήστη της Υπηρεσίας σας, θα υποβάλλεται και αναφορά, υπό μορφή πίνακα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής με τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και το λόγο για τον οποίο δικαιούται την άδεια.

Πριν την επίδοση της εκδοθείσας άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών στους δικαιούχους από την Λιμενική Αρχή, θα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, τα παράβολα ποσού πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε. 3435 ή ηλεκτρονικό παράβολο). Αντίγραφο του στελέχους Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. καθώς και του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, θα τοποθετούνται στον τηρούμενο από την Υπηρεσία σας φάκελο του υποψηφίου.

Παρομοίως, και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις έκδοσης, ανανέωσης και αντικατάστασης αδειών χειριστή ταχύπλοων σκαφών, θα ακολουθείται η ως άνω περιγραφείσα διαδικασία, για την καταβολή των αντίστοιχων τελών υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και Δημοσίου από τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών.

Από την 01/10/2015 (έναρξη λειτουργίας του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), το τηρούμενο από τις Υπηρεσίες Βιβλίο Εκδοθεισών Αδειών Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών, παύει να συμπληρώνεται. Τα αρμόδια, για την τήρησή του στελέχη, να μεριμνήσουν όπως συμπληρωθούν τυχόν εκκρεμότητες επί των στοιχείων των εγγεγραμμένων επιτυχόντων, καθώς και στην ενημέρωση των επιτυχόντων οι οποίοι δεν έχουν φροντίσει να παραλάβουν τις άδειες που δικαιούνται, προκειμένου να τις παραλάβουν.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο