Οικονομία

14 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας

14 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας
14 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας», του 2ου υποέργου «Επανέκθεση Συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας»(ΕΣΠΑ) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

 έως την ολοκλήρωση του έργου

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΠΕ Αρχαιολόγων

Πέντε (5)

   

2

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α')

Δύο (2)

Αρχαιολογικό

Δύο (2) μήνες (με δυνατότητα

3

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και

Έργων Τέχνης (για την συντήρηση έργων τέχνης)

Ένας (1)

Μουσείο Κέρκυρας

παράτασης ή ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου.)

4

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Έξι (6)

   

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη στην παρούσα προκήρυξη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο - 491 00 Κέρκυρα, υπόψιν κου Πλάτωνα Νεράντζη (τηλ. επικοινωνίας: 26610 - 48310 ή 48120) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης    στο    διαδικτυακό   κόμβο    (ιστοσελίδα)    της    εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
(http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24/04/2015 έως 30/04/2015). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ