Οικονομία

Στεγαστικά δάνεια: Επιδότηση δόσης σε περισσότερους δικαιούχους «υπέγραψε» το ΥΠΟΙΚ

INTIME INTIME
Διευρύνονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικό δανείων, σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Αυξάνονται οι δικαιούχοι για την επιδότηση δόσεων δανείων με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης η οποία προβλέπει διεύρυνση κατά 30% των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων του προγράμματος. Το πρόγραμμα αφορά ευάλωτα νοικοκυριά και επιδοτεί για διάστημα 12 μηνών το 50% της αύξησης του επιτοκίου όπως αυτή προέκυψε μετά τις αλλεπάλληλες αναπροσαρμογές των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Η περίμετρος των δικαιούχων διευρύνεται καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται έως τα 27.300 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 21.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος. Επίσης αυξάνονται τα περιουσιακά κριτήρια έως τα 234.000 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 180.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.100 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 13.650 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 18.200 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 22.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 27.300 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 156.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ.

Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριο* μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο/100.

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Καταθέσεις

Ως όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα:

Σύνθεση Νοικοκυριού, όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων κ.λπ.

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.100 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 13.650 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 18.200 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη:22.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω: 27.300 ευρώ

Εξαιρέσεις

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

α) Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,

β) δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

γ) δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και

δ) δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει να έχει ως κύρια κατοικία το ακίνητο επί του οποίου έχει εγγραφεί εμπράγματο βάρος για την εξασφάλιση της οφειλής του προς το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.