ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

17/06/2013 - 11:24

60 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

60 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 202 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών 8 μήνες 4 203 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 8 μήνες 34 204 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 8 μήνες 13 206 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές 8 μήνες 2 208 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) 8 μήνες 1 210 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης 8 μήνες 3 214 ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου 8 μήνες 2 215 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Δημήτριο τηλ: 24610-54212, κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 19/06/2013 έως και 28/06/2013 ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ
17/06/2013 - 10:14

33 Θέσεις εργασίας για γυμναστές Δήμος Θέρμης

33 Θέσεις εργασίας για γυμναστές Δήμος Θέρμης Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα μέχρι δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα έτους 2013».Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣλαμβάνοντας υπόψη:α) την υπ'αριθ.157/2013 απόφαση του Δ.Σ., β) την υπ' αριθ. 159/2013 απόφαση του Δ.Σ,γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε' του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων εποχικού προσωπικού , με τα αντίστοιχα προσόντα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ) 30 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής Μέχρι δύο (2) μήνες ναυαγοσώστες 3 Πτυχιούχοι Ναυαγοσώστες Μέχρι δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914). 3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται). 4. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο τουάρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ' Δημητρίου - Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από Τρίτη 18-06-2013 έως Σάββατο 22-06-2013.
15/06/2013 - 17:34

Προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ μέσα στον Ιούλιο

Προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ μέσα στον Ιούλιο Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να εκδοθεί η πολυαναμενόμενη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κάλυψη 120 θέσεων εποχικού προσωπικού. Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη αποστείλει το αίτημά της στα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και αναμένει το σχετικό εγκριτικό έγγραφο, το οποίο θα της επιτρέψει να στείλει το σχέδιο της προκήρυξης στο ΑΣΕΠ για την τελική έγκριση. Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Κατεινά, γενικό διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών, η ανάγκη για την κάλυψη των θέσεων είναι επιτακτική, καθώς η επιχείρηση δεν έχει ανανεώσει το προσωπικό της τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία, κατά την οποία μάλιστα σημειώθηκε μείωση του προσωπικού κατά τουλάχιστον 1.000 άτομα μέσω πρόωρων ή μη συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Εξαλλου, σε δηλώσεις του υπογράμμισε το γεγονός ότι η διαρροή σε προσωπικό υπήρξε ραγδαία, καθώς από τα 115 άτομα που αποχωρούσαν κατά μέσο όρο ετησίως από την ΕΥΔΑΠ, μόνο το 2010 εκτός εταιρείας έθεσαν εαυτούς 450 εργαζόμενοι. Αναφορικά με το αίτημα της ΕΥΔΑΠ, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στο σύνολό του από τους αρμόδιους υπουργούς, προβλέπει την πρόσληψη 120 αποφοίτων Γυμνασίου και Λυκείου σε δύο ειδικότητες. Πρόκειται για τις ακόλουθες:ΔΕ Καταμετρητών, 50 θέσεις, και ΥΕ Εργατών, 70 θέσεις. Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ η μοριοδότησή τους θα βασιστεί και στα κοινωνικά κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ, μεταξύ των οποίων ο χρόνος ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ιδιότητα του υποψηφίου ως μέλους πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων και η εντοπιότητα. Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις των Καταμετρητών είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. πηγη:ethnos.gr
14/06/2013 - 18:18

144 προσλήψεις στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

144 προσλήψεις στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 150 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 154 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) 8ΜΗΝΕΣ 2 155 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 8ΜΗΝΕΣ 64 156 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 35 158 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 13 159 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 8ΜΗΝΕΣ 1 160 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ- ΚΟΛΛΗΤΕΣ 8ΜΗΝΕΣ 2 164 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 8ΜΗΝΕΣ 19 167 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 8ΜΗΝΕΣ 3 168 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 8ΜΗΝΕΣ 2 171 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1 Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 172 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)) 8ΜΗΝΕΣ 1 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα α: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ' όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλική, κα. ΚΑΛΑΘΑ Αγγελική, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα). αιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια : Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
14/06/2013 - 14:29

100 Προσλήψεις στις κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων

100 Προσλήψεις στις κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων 101 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής) Εν ελλείψει αυτών, ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ (Οποιασδήποτε ειδικότητας) Εν ελλείψει αυτών, ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ (Ανευ ειδικότητας) από 27-06-2013 έως 27-09-2013 3 102 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής πε ιατροσ εργασιασ από 27-06-2013 έως 04-10-2013 1 πε νοσηλευτεσ -νοσηλεύτριες 103 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής Εν ελλείψει αυτών, τε νοσηλευτεσ -νοσηλεύτριες Εν ελλείψει αυτών, δε νοσηλευτεσ -νοσηλεύτριες από 27-06-2013 έως 27-09-2013 4 104 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής πε γυμναστεσ (οποιασδή ποτε ειδικότητας) από 27-06-2013 έως 31-08-2013 3 105 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (οποιασδή ποτε ειδικότητας) από 27-06-2013 έως 27-09-2013 1 106 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από 27-06-2013 έως 04-10-2013 1 107 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ από 27-06-2013 έως 31-08-2013 2 108 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΔΕ ΝΑ ΥΑΓΟΣΩΣ ΤΗΣ-ΣΤΡΙΑ από 27-06-2013 έως 27-09-2013 1 109 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ από 27-06-2013 έως 04-10-2013 3 110 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΥΕ ΕΡΓΑ ΤΕΣ- ΤΡΙΕΣ (γενικών καθηκόντων) από 27-06-2013 έως 04-10-2013 81 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Τ.Κ. 104.38 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2°s "Οροφος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού - Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 210.52.77.480 Κοτελίδας, 210.52.77.452 Γιαννίκου, 210.52.77.450 Γιαννέλης, 210.52.77.482 Ρίζος &210.52.77.484 Μούτσελος). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες ήτοι από 17/06/2013 έως και 26/06/2013. ολη η προκηρυξη εδω
14/06/2013 - 11:00

60 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλκιδέων

60 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλκιδέων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Χαλκιδέων Χαλκίδα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου) 3 μήνες 60 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκιδέων, Αηλαντίων και Μεγασθένους , Τ. Κ. 341 00 - Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών, υπόψη κ. Παυλάκη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2221355126). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
14/06/2013 - 10:49

4 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ ΥΗΣ Άγρα

4 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ ΥΗΣ Άγρα Περίληψη : Ανακοίνωση για πρόσληψη έκτακτων εργατών με (60) ημερομίσθια. Σχετικά : N. 3229 / 2004, άρθρο 29, §2. Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόοληψη έκτακτου προοωπικού (εργάτες), για απαοχόληοη που δε θα υπερβαίνει κατ άτομο τα 60 ημερομίοθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα ουνολικού αριθμού τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Άγρα, με κύρια απαοχόληοη την συντήρηση αναχωμάτων (χειρονακτική εργασία με σκαπτικά εργαλεία). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηοη-Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσιακή μονάδα του ΥΗΣ Άγρα (Γραμματεία, τηλέφωνο 23810-26174) από Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 μέχρι Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00). Κατά την διαδικασία επιλογής και πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπ όψη ενδεικτικά και ΟΧΙ περιοριστικά, κριτήρια όπως : -εντοπιότητα -ανεργία και χρονικό διάστημα αυτής -στοιχεία οικογενειακής κατάστασης -προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός 3 χρόνων. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Επιχείρησης. Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες ότι οι προσλήψεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες και όχι άλλης ειδικότητας. Η επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες απ τη λήξη προηγούμενης απασχόλησης.
14/06/2013 - 08:47

4 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ

4 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας», για την υλοποίηση της δράσης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κομοτηνής», που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ Ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 102 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 103 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 104 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Γενικών Καθηκόντων) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 - 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Αναστασία Καραφωτίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
13/06/2013 - 15:55

ΔΕΗ προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ Σύρου

ΔΕΗ προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ Σύρου Η ΔΕΗ ΑΣΠ Σύρου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε προσλήψεις (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβάλουν μέχρι 21/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Σύρου, Περιοχή Mάννα, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμμα-τεία της Μονάδος υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλω-θέντα στην αίτηση στοιχεία τους . Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:1. Εντοπιότητα.2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος,αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τηλήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.
13/06/2013 - 15:46

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΣΠ Μυκόνου

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΣΠ Μυκόνου Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μυκονού της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ) ανακοινώνει με προκήρυξη της δύο θέσεις εργασίας (2) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις εργασίας της ΔΕΗ να υποβάλουν μέχρι 22/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ στην Χαρανού Μυκόνου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τηΓραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:- Πιστοποιητικό εντοπιότητας.- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την τελευταία τριετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε- ΑΜΚΑ, ΑΦΜΣημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.
13/06/2013 - 15:41

ΔΕΗ Θέσεις εργασίας στην Λέσβο

ΔΕΗ Θέσεις εργασίας στην Λέσβο Η ΔΕΗ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει την προκήρυξη για θέσεις εργασίας έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, Ναυμ. Έλλης Θέση Κουρτζή Μυτιλήνη, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμε-ται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που απο-δεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :- Πιστοποιητικό Εντοπιότητας- Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ- Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης- Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων ΙΚΑ- Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας- ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ.Κατά τη διαδικασία επιλογής και εφόσον οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από τις προς κάλυψη ανάγκες, πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για τη συ-γκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κριτήρια ό-πως, εντοπιότητα, χρόνος ανεργίας, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέ-λη της οικογένειάς του, χρόνος ανεργίας μελών της οικογένειας του κλπ.), προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
13/06/2013 - 11:20

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Κομοτηνής

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Κομοτηνής Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας», για την υλοποίηση της δράσης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κομοτηνής», που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ Ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 102 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 103 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 104 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Γενικών Καθηκόντων) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 - 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Αναστασία Καραφωτίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
13/06/2013 - 11:10

4 Θέσεις εργασίας Άγιος Νικόλαος Κρήτης

4 Θέσεις εργασίας Άγιος Νικόλαος Κρήτης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 102 Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ρούσου Καπετανάκη 18, Τ.Κ.72100, Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς την στον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. υπόψιν κ. Φραγκιαδάκη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2841089513. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αγίου Νικολάου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
13/06/2013 - 09:13

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Αργους - Μυκηνών

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Αργους - Μυκηνών Ανακοίνωση Δήμου Αργους - Μυκηνών Ανακαλούμε την υπ'αριθ. 17908/21-5-2013 ανακοίνωσή μας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκέλος 6 του σκεπτικού αυτής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Ότι προτιθέμεθα να προσλάβουμε εννέα [9] Υδρονομείς Άρδευσης για τις κάτωθι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες: μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν. Κουτσοποδίου,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν. Αχλαδοκάμπου,μία [1] θέση για τις Τοπικές Κοινότητες Μυκηνών και Μοναστηρακίου, της Δημ. Εν. Μυκηνών,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών, μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών, μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Φιχτίων , της Δημ. Εν. Μυκηνών, μία [1] θέση για τις Τοπικές Κοινότητες Καρυάς και Φρέγκαινας, της Δημ. Εν. Λυρκείας,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας, Ορίζουμε νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Δήμο εντός προθεσμίας πέντε [5] ημερών που αρχίζει από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.Όσοι υποψήφιοι είχαν, ήδη, υποβάλλει αίτηση με την προηγούμενη ανακοίνωση, δεν χρειάζεται να επανυποβάλλουν νέα δικαιολογητικά, εφόσον σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν τα αναφερόμενα κατωτέρω και θα κληθούν, από την υπηρεσία μας, προκειμένου να υποβάλλουν νέα αίτηση.Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται:1.- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο,2 - Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος,3.- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει τηνεκτέλεση των καθηκόντων τους.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043.
13/06/2013 - 08:59

105 Θέσεις εργασίας με 8 μηνα Δήμος Λάρισας

105 Θέσεις εργασίας με 8 μηνα Δήμος Λάρισας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύει στην Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Λάρισας Λάρισα ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 79 102 Δήμος Λάρισας Λάρισα ΔΕ Οδηγοί Γ' κατηγορίας 8 μήνες 25 103 Δήμος Λάρισας Λάρισα ΔΕ Χειριστής Φορτωτή (ομάδας Ε' τάξης Β') 8 μήνες 1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσας ανακοίνωσης και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ίωνος Δραγούμη αριθμός 1 Τ.Κ. 41222, στον 3° όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδιος: κος. Αναστασίου Αθανάσιος (τηλ. Επικοινωνίας 2413¬500244) εντός προθεσμίας δέκα (10 ) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 14/06/2013 έως 25/06/2013. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, του «Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21/03/2012» θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 13/06/2013. ολη η προκηρυξη εδω
12/06/2013 - 21:35

ΕΛΤΑ δεν θα γίνουν απολύσεις αλλά προσλήψεις

ΕΛΤΑ δεν θα γίνουν απολύσεις αλλά προσλήψεις Διάψευση σε δημοσιεύματα έκανε η διοίκηση των ΕΛΤΑ σχετικά με τα σενάρια για απολυσεις στην εταιρεία αναφέροντας ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της. Στην ανακοίνωση της η διοικηση των ΕΛΤΑ αναφέρει: Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε σενάρια για απολύσεις στα ΕΛΤΑ, η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, επισημαίνει κατηγορηματικά ότι : Δεν υπάρχουν σχέδια απολύσεις εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Δηλώνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατα τα σχετικά «σενάρια». Άλλωστε μόλις υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2013-2014, με την οποία και συνομολογήθηκε η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ σε χρονική περίοδο 18 μηνών. Στα ΕΛΤΑ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα Άμεσων Δράσεων για τον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής της Εταιρίας, που διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και ενισχύει την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Σε αντίθεση με τα όσα αναγράφονται σε δημοσιεύματα, τα ΕΛΤΑ έχουν αποφασίσει προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, με βάση τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις, από τους αρμόδιους φορείς.
12/06/2013 - 16:32

Προκηρύξεις Δημοσίου Ιούνιος 2013

Προκηρύξεις Δημοσίου Ιούνιος 2013
12/06/2013 - 16:26

Πρόγραμμα ΑΚΑΣΤΟΣ για ανέργους στην Θεσσαλία

Πρόγραμμα ΑΚΑΣΤΟΣ για ανέργους στην Θεσσαλία Ξεκινά η υλοποίηση της Πράξης «ΑΚΑΣΤΟΣ – πρόγραμμα για ανέργους της Θεσσαλίας για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Παραγωγικού σκοπού», που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα «ΑΚΑΣΤΟΣ» περιλαμβάνει τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης προς 80 άνεργους που ζουν στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της σύστασης τριών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Παραγωγικού Σκοπού (για συντομία: ΚοινΣΕΠαΣ) Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΚΑΣΤΟΣ συμμετέχουν: η Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ και ΑΛΜΥΡΟΥ, η ΜΚΟ ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ, το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε, η ΜΚΟ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ και η ΜΚΟ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. που είναι ο φορέας – συντονιστής του Έργου. Η υλοποίηση της Πράξης «ΑΚΑΣΤΟΣ», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:ΜΕΛΕΤΗ:Αποτύπωση της κατάστασης στην Περιφερειακή αγορά εργασίας και ειδικότερα στο κλάδο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας. Αντιστοίχηση με ανάγκες ομάδας στόχουΔΙΚΤΥΩΣΗ:Ενημέρωση και προσέλκυση των κοινωνικών εταίρων, δημιουργία ιστοσελίδας, διασύνδεση με δομές και άλλα σχέδιαΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:Ενημερώσεις, εκδηλώσεις, αφίσες, φυλλάδια, παρεμάσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:Διαχείριση του Έργου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Επάρκεια και τον Κανονισμό ΛειτουργίαςΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:Υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης, διαρκείας 88 ωρών το κάθε ένα, σε 80 άνεργους, άνδρες και γυναίκες, με τίτλο: «Οργάνωση και διαχείριση Κοινωνικών Συνεταιρισμών και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου», ως εξής:ΤΜΗΜΑ Α1’ Π.Ε., ΛΑΡΙΣΑΣ: 20 άτομαΤΜΗΜΑ Α2’ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ: 20 άτομαΤΜΗΜΑ Α3’ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 20 άτομαΤΜΗΜΑ Α4’ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 20 άτομαΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:960 συνεδρίες ατομικές (560, από τις οποίες οι 240 αφορούν στην επιλογή ωφελουμένων) και ομαδικές των 5 ατόμων (400). Σύνταξη των Business Plans των ΚοινΣΕΠαΣ, εκδηλώσεις, υλικό υποστήριξης, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής και των κοινωνικών εταίρων,Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κατά τόπους ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Συγκεκριμένα:1.ΛΑΡΙΣΑ: Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.: Καλλιάρχου 10, 41221 Λάρισα, τηλ.. 2410-555453, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak4b6169c601860b375a0c1718941b26f0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4b6169c601860b375a0c1718941b26f0 = 'pofeko' + '@'; addy4b6169c601860b375a0c1718941b26f0 = addy4b6169c601860b375a0c1718941b26f0 + 'otenet' + '.' + 'gr'; var addy_text4b6169c601860b375a0c1718941b26f0 = 'pofeko' + '@' + 'otenet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak4b6169c601860b375a0c1718941b26f0').innerHTML += ''+addy_text4b6169c601860b375a0c1718941b26f0+''; 2.ΛΑΡΙΣΑ: ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε..: Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα, τηλ. 2410553892, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakbd37696fa152dfe5de5d0cc0159a4642').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybd37696fa152dfe5de5d0cc0159a4642 = 'europlirlar' + '@'; addybd37696fa152dfe5de5d0cc0159a4642 = addybd37696fa152dfe5de5d0cc0159a4642 + 'lar' + '.' + 'forthnet' + '.' + 'gr'; var addy_textbd37696fa152dfe5de5d0cc0159a4642 = 'europlirlar' + '@' + 'lar' + '.' + 'forthnet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakbd37696fa152dfe5de5d0cc0159a4642').innerHTML += ''+addy_textbd37696fa152dfe5de5d0cc0159a4642+''; 3.ΒΟΛΟΣ: Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Δημητριάδος & Αλμυρού, Κ.Καρτάλη 152 και Ανθίμου Γαζή, Βόλος, τηλ. 24210 28833, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak5b5d0cdaa07edbbf2248ec18fbb88bd3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5b5d0cdaa07edbbf2248ec18fbb88bd3 = 'doctors' + '@'; addy5b5d0cdaa07edbbf2248ec18fbb88bd3 = addy5b5d0cdaa07edbbf2248ec18fbb88bd3 + 'imd' + '.' + 'gr'; var addy_text5b5d0cdaa07edbbf2248ec18fbb88bd3 = 'doctors' + '@' + 'imd' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak5b5d0cdaa07edbbf2248ec18fbb88bd3').innerHTML += ''+addy_text5b5d0cdaa07edbbf2248ec18fbb88bd3+''; Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 - 15:00 (μέχρι και την 15/06/2013)
12/06/2013 - 16:20

Προκήρυξη για 3 θέσεις στην Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων

Προκήρυξη για 3 θέσεις στην Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι θέσεις συστάθηκαν με την Υποπαράγραφο Β.1 του άρθρου 2 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-107/09.05.2013) Αποστολή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αναφέρεται στον Υπουργό Οικονομικών, παρέχει συμβουλές σε μείζονα θέματα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, ελέγχει την επίδοση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε σχέση με το σχεδιασμό και τους τεθέντες στόχους, υποστηρίζει τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση στις σχέσεις της με άλλους φορείς και επιβεβαιώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριμένους φορολογουμένους. Σύνθεση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη που ορί¬ζονται με θητεία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Τρία από τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι Έλληνες πολίτες, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και δύο μέλη θα επιλέγονται μεταξύ προσώπων με σημαντική διεθνή επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση δημοσίων εσόδων. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, στο Συμβούλιο συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκ της ιδιότητάς του. Η αποζημίωση των μελών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «αμοιβών συλλογικών οργάνων», στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως πλέον των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Το Συμβούλιο θα συγκαλείται τουλάχιστον ανά τρίμηνο και είναι προγραμματισμένο να συγκληθεί τουλάχιστον τρεις φορές από τον Ιούλιο και μέχρι τον Δεκέμβριο 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι τη 15η Ιουλίου 2013, θα οριστούν τα μέλη του Συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας τους και η αποζημίωσή τους για την άσκηση των καθηκόντων τους, θα θεσπιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του, η ελάχιστη συχνότητα των συνεδριάσεων, θα εξειδικευθούν περαιτέρω οι υποχρεώσεις και ο τρόπος αναφοράς του Συμβουλίου στον Υπουργό Οικονομικών και θα οριστεί η διοικητική υποστήριξή του. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ
12/06/2013 - 15:51

5 Θέσεις με 8μηνα Δήμος Ιθάκης

5 Θέσεις με 8μηνα Δήμος Ιθάκης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιθάκης, που εδρεύει στην Ιθάκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ Δ' 8 1 102 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (χωρίς ψηφιακό ταχογράφο) 8 2 103 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 8 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιθάκης, Ευμαίου 3, Τ.Κ. 28300 Ιθάκη Ν.Κεφαλληνίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Ευθύμιου Βαρβαρήγου, (τηλ. επικοινωνίας: 2674032795). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιθάκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω